Historia

 
Związek ZDZ i zrzeszone w nim Zakłady Doskonalenia Zawodowego swój rodowód wywodzą z tradycji rzemiosła polskiego, którego rozwój już od końca XIX wieku wymagał tworzenia instytucji dokształcających

 

KALENDARIUM
Rok 1882
 • początek działalności przyszłego ZDZ w Warszawie – powołanie Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej przekształcone w 1935r. w Instytut Naukowy Rzemieślniczy.
Rok 1915
 • początek działalności przyszłego ZDZ w Krakowie – powołanie Instytutu Popierania Przemysłu i Rękodzielnictwa, przekształconego w latach późniejszych w Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy.
Rok 1926
 • początek działalności przyszłego ZDZ w Katowicach – powołanie Śląskiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego.
Rok 1931
 • początek działalności ZDZ w Poznaniu – powołanie Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego.
Rok 1936
 • początek działalności ZDZ w Łodzi – utworzenie przez Instytut Naukowy Rzemieślniczy w Warszawie Oddziału w Łodzi, który w 1945 roku uzyskał autonomię jako Zakład Doskonalenia Zawodowego Rzemiosła.
Rok 1938
 • początek działalności ZDZ w Toruniu – powołanie Pomorskiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego, który po wyzwoleniu kontynuował działalność pod nazwą Pomorski Instytut Oświaty Zawodowej.
Rok 1943
 • początek działalności ZDZ w Lublinie – utworzenie Lubelskiego Instytutu Doskonalenia Rzemiosła.
Rok 1945
 • początek działalności przyszłego ZDZ w Białymstoku – powołanie Naukowego Instytutu Rzemieślniczego,
 • początek działalności ZDZ w Kielcach – powołanie Naukowego Instytutu Rzemieślniczego,
 • początek działalności ZDZ w Gdańsku – powołanie Instytutu Naukowo-Rzemieślniczego.
Rok 1946
 • 28 czerwca powołano Centralę Naukowych Instytutów Rzemieślniczych RP – poprzedniczkę Związku Zakładów Doskonalenia Rzemiosła, a obecnie Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
 • początek działalności przyszłego ZDZ w Olsztynie, obecnie Warmińsko-Mazurskiego ZDZ – powołanie Naukowego Instytutu Rzemieślniczego,
 • początek działalności przyszłego ZDZ w Rzeszowie – powołanie Naukowego Instytutu Rzemieślniczego,początek działalności przyszłego WZDZ w Szczecinie
 • powołanie Rzemieślniczego Instytutu Naukowego,początek działalności przyszłego Dolnośląskiego ZDZ we Wrocławiu – powołanie Rzemieślniczego Instytutu Naukowego w Szklarskiej Porębie z siedzibą we Wrocławiu.
Rok 1947
 • początek działalności przyszłego ZDZ w Opolu – powołanie Instytutu Naukowego Rzemiosła.
Rok 1948
 • przekształcenie Centrali Naukowych Instytutów Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej w Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła (ZZDR) a Instytutów w Zakłady Doskonalenia Rzemiosła (ZDR) i uchwalenie dla nich jednolitego statutu.
Rok 1949
 • przekazanie do resortu budownictwa szkół budowlanych prowadzonych przez ZDR.
Rok 1950
 • początek działalności przyszłego ZDZ w Słupsku – powołanie Zakładu Doskonalenia Rzemiosła w Koszalinie,
 • zgoda Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego na organizowanie i prowadzenie przez ZDR warsztatów szkoleniowych dla młodocianych pracowników.
Rok 1953
 • rozpoczęcie opracowywania programów nauki zawodu dla warsztatów szkoleniowych.
Rok 1957
 • początek działalności wydawniczej ZZDR – wydano pierwsze skrypty dla kształcenia kursowego.
Rok 1959
 • początek działalności przyszłego ZDZ w Zielonej Górze – utworzenie Zakładu Doskonalenia Rzemiosła,
 • zgoda Ministerstwa Oświaty na otwieranie przez Związek Zakładów doskonalenia Rzemiosła zasadniczych szkół zawodowych dokształcających dla młodocianych pracowników,
 • upoważnienie Ministerstwa Oświaty do prowadzenia przez ZZDR szkolenia spawaczy oraz nadawania im uprawnień spawacza I stopnia,
 • powołanie w ZZDR „Komisji spawalniczej”, działającej nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
Rok 1962
 • zmiana nazwy Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła na Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
 • utworzenie w ZZDZ Centralnego Funduszu Rozwoju,
 • zorganizowanie z inicjatywy ZDZ w Rzeszowie pierwszego konkursu p.n. „Sprawny uczeń w zawodzie”.
Rok 1965
 • uzyskanie na stałe przez szkoły ZZDZ uprawnień szkół państwowych.
Rok 1969
 • określenie przez uchwałę nr 10 Rady Ministrów zadań ZZDZ w zakresie szkolenia wiejskich rzemieślników budowlanych,
 • zorganizowanie z inicjatywy ZDZ w Warszawie „I Olimpiady Szachowej” dla uczniów szkół ZZDZ.
Rok 1971
 • uchwała nr 168/71 Rady Ministrów upoważniająca Związek ZDZ do szkolenia kierowców zawodowych.
Rok 1972
 • powołanie przy ZG ZZDZ Centralnego Ośrodka Metodycznego przemianowanego w 1974 r. na Zespół Naukowo-Pedagogiczny,
 • uruchomienie w ZZDZ programu Postępu Techniczno-Ekonomicznego i Pedagogicznego i utworzenie Funduszu Nagród,
 • rozpoczęcie wydawania „ Zeszytów Metodycznych”,
 • powołanie Rady Naukowej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tadeusza Nowackiego.
Rok 1973
 • odznaczenie ZZDZ Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
 • objęcie nauczycieli szkół ZZDZ „Kartą praw i obowiązków”,
 • ukazały się pierwsze tytuły z serii wydawniczej „Biblioteka Pedagogiczna”.
Rok 1974
 • powołanie w ZZDZ Komisji ds. Kształcenia Kadr dla potrzeb Turystyki.
Rok 1975
 • rozpoczęcie wydawania „Materiałów Szkoleniowych” jako suplementu do „Zeszytów Metodycznych”,
 • zorganizowanie I Konkursu „Każdy uczeń racjonalizatorem produkcji”.
Rok 1976
 • powołanie w systemie ZZDZ pierwszych szkół przysposabiających do zawodu,
 • podjęcie doskonalenia kwalifikacji zawodowych mistrzów w gospodarce narodowej,
 • zorganizowanie „I Centralnego Konkursu Matematycznego” dla uczniów ZSZ.
Rok 1977
 • powołanie pełnomocników ds. wypoczynku młodzieży,
 • ustanowienie Odznaki „Za Zasługi dla ZZDZ”.
Rok 1978
 • powołanie przy ZG ZZDZ Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technicznego.
Rok 1981
 • zgoda Ministerstwa Oświaty i Wychowania na cykliczny system nauczania w szkołach ZZDZ i warsztatach szkoleniowych ZDZ.
Rok 1984
 • pierwsze uczestnictwo ZZDZ w Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Rok 1986
 • odznaczenie Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • założenie Księgi Zasłużonych Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
Rok 1989
 • utworzenie „wydawnictwa ZETDEZET Sp. z o.o.”.
Rok 1990
 • przekształcenie szkół ZZDZ w szkoły przyzakładowe Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
 • przyjęcie do Związku ZDZ wyłonionego ze struktur ZDZ w Toruniu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego,
 • przyjęcie do Związku ZDZ wyłonionego ze struktur ZDZ w Białymstoku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży,
 • zaprzestanie wydawania „Zeszytów Metodycznych” i „Materiałów Szkoleniowych”.
Rok 1991
 • przyjęcie do Związku ZDZ wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Krakowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Tarnowie.
Rok 1992
 • przyjęcie do Związku ZDZ wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Zielonej Górze Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim,
 • przyjęcie do Związku ZDZ wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Krakowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu,
 • przyjęcie do Związku ZDZ wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Warszawie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku,
 • przyjęcie do Związku ZDZ wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Rzeszowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu,
 • przyjęcie do Związku ZDZ wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Olsztynie Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego,
 • powołanie Fundacji Kształcenia Kupieckiego „Mercurius” zajmującej się uruchomieniem w ZDZ policealnych „Studiów Kupieckich”,
 • uzyskanie przez Zarząd Główny upoważnienia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej do prowadzenia przez ZDZ-ty agencji pośrednictwa pracy,
 • zorganizowanie w Warszawie wystawy wyrobów warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych.
Rok 1993
 • decyzja Ministra Finansów o zaniechaniu do 1999 roku opodatkowania produkcji warsztatów szkoleniowych podatkiem VAT (ze względu na ważne cele społeczne – praktyczne kształcenie młodzieży),
 • podpisanie przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego porozumienia z Krajowym Urzędem Pracy na rzecz współdziałania w zakresie szkolenia bezrobotnych,
 • powołanie przez ZDZ w Katowicach pierwszej w ZZDZ i pierwszej niepublicznej na Śląsku wyższej uczelni – Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach,
 • powołanie przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach pierwszego w strukturach ZDZ biura pośrednictwa pracy,
 • zorganizowanie w Warszawie wystawy sprzętu rehabilitacyjnego produkowanego przez ZDZ w Zielonej Górze.
Rok 1994
 • uczestnictwo Związku i Zakładów Doskonalenia Zawodowego w międzynarodowej wystawie „Bałtycki Jubileusz” w Malmö,
 • wdrożenie opracowywania programów kształcenia kursowego w formule modułowej przygotowanej w ZG ZZDZ,
 • uruchomienie przez ZDZ w Katowicach pierwszej w Polsce „Firmy Symulacyjnej.
Rok 1995
 • powołanie przez Krajową Radę Związku ZDZ Rady Programowo- Naukowej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wojciecha Pomykało.
Rok 1996
 • powołanie „Karty Porozumienia Organizacji Oświaty Dorosłych”,
 • uruchomienie przez ZDZ w Toruniu pierwszej w strukturach ZDZ „Stacji Budowlano-Dydaktycznej”.
Rok 2000
 • przyznanie pierwszego w Związku ZDZ Certyfikatu Jakości z serii ISO – 9001 na działalność oświatową dla ZDZ w Katowicach,
 • powołanie przez ZDZ w Warszawie Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia.
Rok 2001
 • pierwsze wpisanie Zakładu Doskonalenia Zawodowego na listę akredytowanych wykonawców Krajowego Systemu Usług – ZDZ w Katowicach,
 • powołanie przez ZDZ w Poznaniu Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie.
Rok 2004
 • powołanie przez ZDZ w Zielonej Górze Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach.
Rok 2005
 • pierwszy w Związku ZDZ Certyfikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na działalność szkoleniową w zakresie BHP dla ZDZ w Zielonej Górze,
 • utworzenie w szkołach ZDZ w Katowicach pierwszych w Związku klas mundurowych,
 • podpisanie przez Zarząd Główny porozumienia z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, co zaowocowało uruchomieniem w strukturach ZDZ projektu „ZDZ-Info”, a następnie „ ZDZ-Info/ Poradnictwo”.
Rok 2006
 • podpisanie porozumienia z TÜV SÜD Akademie GmbH i TÜV Polska sp. z o.o. TÜV SÜD Group, co umożliwiło potwierdzanie przez TÜV SÜD jakości procesu kształcenia prowadzonego przez ZDZ,
 • podpisanie kolejnego porozumienia na czas nieokreślony z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach.
Rok 2008
 • utworzenie przez ZDZ w Warszawie platformy edukacyjnej dla kursów prowadzonych metodą e-learningową.
Rok 2013
 • podpisanie kolejnego porozumienia z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy rozszerzającego zakres dotychczasowej współpracy.
 • powołanie Ogólnopolskiej Grupy Marketingowej przy Zarządzie Głównym ZZDZ , którą tworzą specjaliści z różnych ZDZ
Rok 2014
 • powołanie przy ZG ZZDZ Centrum Certyfikacji Programów.
Rok 2015
 • przyjęcie nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej promującej wizerunek marki ZDZ, w tym nowe logo Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
 • powołanie Krajowego Centrum Akredytacji