Historia

Związek ZDZ i zrzeszone w nim Zakłady Doskonalenia Zawodowego swój rodowód wywodzą z tradycji rzemiosła polskiego, którego rozwój już od końca XIX wieku wymagał tworzenia instytucji dokształcających

KALENDARIUM

Rok 1882
» początek działalności przyszłego ZDZ w Warszawie –
powołanie Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej przekształcone w 1935r. w Instytut Naukowy Rzemieślniczy

Rok 1915
» początek działalności przyszłego ZDZ w Krakowie – powołanie Instytutu Popierania Przemysłu i Rękodzielnictwa, przekształconego w latach późniejszych w Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy.

Rok 1926
» początek działalności przyszłego ZDZ w Katowicach – powołanie Śląskiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego.

Rok 1931
» początek działalności ZDZ w Poznaniu – powołanie Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego.

Rok 1936
» początek działalności ZDZ w Łodzi – utworzenie przez Instytut Naukowy Rzemieślniczy w Warszawie Oddziału w Łodzi, który w 1945 roku uzyskał autonomię jako Zakład Doskonalenia Zawodowego Rzemiosła.

Rok 1938
» początek działalności ZDZ w Toruniu – powołanie Pomorskiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego, który po wyzwoleniu kontynuował działalność pod nazwą Pomorski Instytut Oświaty Zawodowej.

Rok 1943
» początek działalności ZDZ w Lublinie – utworzenie Lubelskiego Instytutu Doskonalenia Rzemiosła.

Rok 1945
» początek działalności przyszłego ZDZ w Białymstoku – powołanie Naukowego Instytutu Rzemieślniczego,
» początek działalności ZDZ w Kielcach – powołanie Naukowego Instytutu Rzemieślniczego,
» początek działalności ZDZ w Gdańsku – powołanie Instytutu Naukowo-Rzemieślniczego.

Rok 1946
» 28 czerwca powołano Centralę Naukowych Instytutów Rzemieślniczych RP – poprzedniczkę Związku Zakładów Doskonalenia Rzemiosła, a obecnie Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
» początek działalności przyszłego ZDZ w Olsztynie, obecnie Warmińsko-Mazurskiego ZDZ – powołanie Naukowego Instytutu Rzemieślniczego,
» początek działalności przyszłego ZDZ w Rzeszowie – powołanie Naukowego Instytutu Rzemieślniczego,początek działalności przyszłego WZDZ w Szczecinie
» powołanie Rzemieślniczego Instytutu Naukowego,początek działalności przyszłego Dolnośląskiego ZDZ we Wrocławiu – powołanie Rzemieślniczego Instytutu Naukowego w Szklarskiej Porębie z siedzibą we Wrocławiu.

Rok 1947
»
początek działalności przyszłego ZDZ w Opolu – powołanie Instytutu Naukowego Rzemiosła.

Rok 1948
» przekształcenie Centrali Naukowych Instytutów Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej w Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła (ZZDR) a Instytutów w Zakłady Doskonalenia Rzemiosła (ZDR) i uchwalenie dla nich jednolitego statutu.

Rok 1949
» przekazanie do resortu budownictwa szkół budowlanych prowadzonych przez ZDR.

Rok 1950
» początek działalności przyszłego ZDZ w Słupsku – powołanie Zakładu Doskonalenia Rzemiosła w Koszalinie,
» zgoda Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego na organizowanie i prowadzenie przez ZDR warsztatów szkoleniowych dla młodocianych pracowników.

Rok 1953
» rozpoczęcie opracowywania programów nauki zawodu dla warsztatów szkoleniowych.

Rok 1957
» początek działalności wydawniczej ZZDR – wydano pierwsze skrypty dla kształcenia kursowego.

Rok 1959
» początek działalności przyszłego ZDZ w Zielonej Górze – utworzenie Zakładu Doskonalenia Rzemiosła,
» zgoda Ministerstwa Oświaty na otwieranie przez Związek Zakładów doskonalenia Rzemiosła zasadniczych szkół zawodowych dokształcających dla młodocianych pracowników,
» upoważnienie Ministerstwa Oświaty do prowadzenia przez ZZDR szkolenia spawaczy oraz nadawania im uprawnień spawacza I stopnia,
» powołanie w ZZDR „Komisji spawalniczej”, działającej nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Rok 1962
» zmiana nazwy Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła na Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
» utworzenie w ZZDZ Centralnego Funduszu Rozwoju,
» zorganizowanie z inicjatywy ZDZ w Rzeszowie pierwszego konkursu p.n. „Sprawny uczeń w zawodzie”.

Rok 1965
» uzyskanie na stałe przez szkoły ZZDZ uprawnień szkół państwowych.

Rok 1969
» określenie przez uchwałę nr 10 Rady Ministrów zadań ZZDZ w zakresie szkolenia wiejskich rzemieślników budowlanych,
» zorganizowanie z inicjatywy ZDZ w Warszawie „I Olimpiady Szachowej” dla uczniów szkół ZZDZ.

Rok 1971
» uchwała nr 168/71 Rady Ministrów upoważniająca Związek ZDZ do szkolenia kierowców zawodowych.

Rok 1972
» powołanie przy ZG ZZDZ Centralnego Ośrodka Metodycznego przemianowanego w 1974 r. na Zespół Naukowo-Pedagogiczny,
» uruchomienie w ZZDZ programu Postępu Techniczno-Ekonomicznego i Pedagogicznego i utworzenie Funduszu Nagród,
» rozpoczęcie wydawania „ Zeszytów Metodycznych”,
» powołanie Rady Naukowej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tadeusza Nowackiego.

Rok 1973
» odznaczenie ZZDZ Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
» objęcie nauczycieli szkół ZZDZ „Kartą praw i obowiązków”,
» ukazały się pierwsze tytuły z serii wydawniczej „Biblioteka Pedagogiczna”.

Rok 1974
» powołanie w ZZDZ Komisji ds. Kształcenia Kadr dla potrzeb Turystyki.

Rok 1975
» rozpoczęcie wydawania „Materiałów Szkoleniowych” jako suplementu do „Zeszytów Metodycznych”,
» zorganizowanie I Konkursu „Każdy uczeń racjonalizatorem produkcji”.

Rok 1976
» powołanie w systemie ZZDZ pierwszych szkół przysposabiających do zawodu,
» podjęcie doskonalenia kwalifikacji zawodowych mistrzów w gospodarce narodowej,
» zorganizowanie „I Centralnego Konkursu Matematycznego” dla uczniów ZSZ.

Rok 1977
» powołanie pełnomocników ds. wypoczynku młodzieży,
» ustanowienie Odznaki „Za Zasługi dla ZZDZ”.

Rok 1978
» powołanie przy ZG ZZDZ Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technicznego.

Rok 1981
» zgoda Ministerstwa Oświaty i Wychowania na cykliczny system nauczania w szkołach ZZDZ i warsztatach szkoleniowych ZDZ.

Rok 1984
» pierwsze uczestnictwo ZZDZ w Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Rok 1986
» odznaczenie Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
» założenie Księgi Zasłużonych Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Rok 1989
» utworzenie „wydawnictwa ZETDEZET Sp. z o.o.”.

Rok 1990
» przekształcenie szkół ZZDZ w szkoły przyzakładowe Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
» przyjęcie do Związku ZDZ wyłonionego ze struktur ZDZ w Toruniu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego,
» przyjęcie do Związku ZDZ wyłonionego ze struktur ZDZ w Białymstoku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży,
» zaprzestanie wydawania „Zeszytów Metodycznych” i „Materiałów Szkoleniowych”.

Rok 1991
» przyjęcie do Związku ZDZ wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Krakowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Tarnowie.

Rok 1992
» przyjęcie do Związku ZDZ wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Zielonej Górze Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim,
» przyjęcie do Związku ZDZ wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Krakowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu,
» przyjęcie do Związku ZDZ wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Warszawie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku,
» przyjęcie do Związku ZDZ wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Rzeszowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu,
» przyjęcie do Związku ZDZ wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Olsztynie Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego,
» powołanie Fundacji Kształcenia Kupieckiego „Mercurius” zajmującej się uruchomieniem w ZDZ policealnych „Studiów Kupieckich”,
» uzyskanie przez Zarząd Główny upoważnienia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej do prowadzenia przez ZDZ-ty agencji pośrednictwa pracy,
» zorganizowanie w Warszawie wystawy wyrobów warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych.

Rok 1993
» decyzja Ministra Finansów o zaniechaniu do 1999 roku opodatkowania produkcji warsztatów szkoleniowych podatkiem VAT (ze względu na ważne cele społeczne – praktyczne kształcenie młodzieży),
» podpisanie przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego porozumienia z Krajowym Urzędem Pracy na rzecz współdziałania w zakresie szkolenia bezrobotnych,
» powołanie przez ZDZ w Katowicach pierwszej w ZZDZ i pierwszej niepublicznej na Śląsku wyższej uczelni – Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach,
» powołanie przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach pierwszego w strukturach ZDZ biura pośrednictwa pracy,
zorganizowanie w Warszawie wystawy sprzętu rehabilitacyjnego produkowanego przez ZDZ w Zielonej Górze.

Rok 1994
» uczestnictwo Związku i Zakładów Doskonalenia Zawodowego w międzynarodowej wystawie „Bałtycki Jubileusz” w Malmö,
» wdrożenie opracowywania programów kształcenia kursowego w formule modułowej przygotowanej w ZG ZZDZ,
» uruchomienie przez ZDZ w Katowicach pierwszej w Polsce „Firmy Symulacyjnej.

Rok 1995
» powołanie przez Krajową Radę Związku ZDZ Rady Programowo- Naukowej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wojciecha Pomykało.

Rok 1996
» powołanie „Karty Porozumienia Organizacji Oświaty Dorosłych”,
» uruchomienie przez ZDZ w Toruniu pierwszej w strukturach ZDZ „Stacji Budowlano-Dydaktycznej”.

Rok 2000
» przyznanie pierwszego w Związku ZDZ Certyfikatu Jakości z serii ISO – 9001 na działalność oświatową dla ZDZ w Katowicach,
» powołanie przez ZDZ w Warszawie Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia.

Rok 2001
» pierwsze wpisanie Zakładu Doskonalenia Zawodowego na listę akredytowanych wykonawców Krajowego Systemu Usług – ZDZ w Katowicach,
» powołanie przez ZDZ w Poznaniu Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie.

Rok 2004
» powołanie przez ZDZ w Zielonej Górze Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach.

Rok 2005
» pierwszy w Związku ZDZ Certyfikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na działalność szkoleniową w zakresie BHP dla ZDZ w Zielonej Górze,
utworzenie w szkołach ZDZ w Katowicach pierwszych w Związku klas mundurowych,
» podpisanie przez Zarząd Główny porozumienia z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, co zaowocowało uruchomieniem w strukturach ZDZ projektu „ZDZ-Info”, a następnie „ ZDZ-Info/ Poradnictwo”.

Rok 2006
» podpisanie porozumienia z TÜV SÜD Akademie GmbH i TÜV Polska sp. z o.o. TÜV SÜD Group, co umożliwiło potwierdzanie przez TÜV SÜD jakości procesu kształcenia prowadzonego przez ZDZ,
» podpisanie kolejnego porozumienia na czas nieokreślony z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach.

Rok 2008
» utworzenie przez ZDZ w Warszawie platformy edukacyjnej dla kursów prowadzonych metodą e-learningową.

Rok 2013
» podpisanie kolejnego porozumienia z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy rozszerzającego zakres dotychczasowej współpracy.
» powołanie Ogólnopolskiej Grupy Marketingowej przy Zarządzie Głównym ZZDZ , którą tworzą specjaliści z różnych ZDZ

Rok 2014
» powołanie przy ZG ZZDZ Centrum Certyfikacji Programów.

Rok 2015
» przyjęcie nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej promującej wizerunek marki ZDZ, w tym nowe logo Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
» powołanie Krajowego Centrum Akredytacji

Rok 2016
» Obchody 70-lecia Związku ZDZ
» Zmiana w strukturze Związku ZDZ na 22 członków

Rok 2017
» Aktualizacja Statutu Związku ZDZ
» Wprowadzenie zmian w strukturze szkół ZDZ spowodowanych reformą oświaty
» Rozpoczęcie współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych przy opisie kwalifikacji „Wykonywanie czynności magazynowych”

Rok 2018
» Powołanie Oddziału Związku ZDZ w Warszawie – Krajowe Centrum Akredytacji
» Złożenie oficjalnego wniosku o wpisanie kwalifikacji „Wykonywanie czynności magazynowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacj