Historia

Związek ZDZ i zrzeszone w nim Zakłady Doskonalenia Zawodowego swój rodowód wywodzą z tradycji rzemiosła polskiego, którego rozwój już od końca XIX wieku wymagał tworzenia instytucji dokształcających.

KALENDARIUM

Rok 1882
» Początek działalności przyszłego ZDZ w Warszawie –
powołanie Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej przekształconego w 1935r. w Instytut Naukowy Rzemieślniczy.

Rok 1915
» Początek działalności przyszłego ZDZ w Krakowie – powołanie Instytutu Popierania Przemysłu i Rękodzielnictwa, przekształconego w latach późniejszych w Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy.

Rok 1926
» Początek działalności przyszłego ZDZ w Katowicach – powołanie Śląskiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego.

Rok 1931
» Początek działalności ZDZ w Poznaniu – powołanie Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego.

Rok 1936
» Początek działalności ZDZ w Łodzi – utworzenie przez Instytut Naukowy Rzemieślniczy w Warszawie Oddziału w Łodzi, który w 1945 roku uzyskał autonomię jako Zakład Doskonalenia Zawodowego Rzemiosła.

Rok 1938
» Początek działalności ZDZ w Toruniu – powołanie Pomorskiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego, który po wyzwoleniu kontynuował działalność pod nazwą Pomorski Instytut Oświaty Zawodowej.

Rok 1943
» Początek działalności ZDZ w Lublinie – utworzenie Lubelskiego Instytutu Doskonalenia Rzemiosła.

Rok 1945
» Początek działalności przyszłego ZDZ w Białymstoku – powołanie Naukowego Instytutu Rzemieślniczego.
» Początek działalności ZDZ w Kielcach – powołanie Naukowego Instytutu Rzemieślniczego.
» Początek działalności ZDZ w Gdańsku – powołanie Instytutu Naukowo-Rzemieślniczego.

Rok 1946
» 28 czerwca powołano Centralę Naukowych Instytutów Rzemieślniczych RP – poprzedniczkę Związku Zakładów Doskonalenia Rzemiosła, a obecnie Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
» Początek działalności przyszłego ZDZ w Olsztynie, obecnie Warmińsko-Mazurskiego ZDZ – powołanie Naukowego Instytutu Rzemieślniczego.
» Początek działalności przyszłego ZDZ w Rzeszowie – powołanie Naukowego Instytutu Rzemieślniczego.

» Początek działalności przyszłego WZDZ w Szczecinie.
» Powołanie Rzemieślniczego Instytutu Naukowego,początek działalności przyszłego Dolnośląskiego ZDZ we Wrocławiu – powołanie Rzemieślniczego Instytutu Naukowego w Szklarskiej Porębie z siedzibą we Wrocławiu.

Rok 1947
» P
oczątek działalności przyszłego ZDZ w Opolu – powołanie Instytutu Naukowego Rzemiosła.

Rok 1948
» Przekształcenie Centrali Naukowych Instytutów Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej w Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła (ZZDR) a Instytutów w Zakłady Doskonalenia Rzemiosła (ZDR) i uchwalenie dla nich jednolitego statutu.

Rok 1949
» Przekazanie do resortu budownictwa szkół budowlanych prowadzonych przez ZDR.

Rok 1950
» Początek działalności przyszłego ZDZ w Słupsku – powołanie Zakładu Doskonalenia Rzemiosła w Koszalinie.
» Zgoda Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego na organizowanie i prowadzenie przez ZDR warsztatów szkoleniowych dla młodocianych pracowników.

Rok 1953
» Rozpoczęcie opracowywania programów nauki zawodu dla warsztatów szkoleniowych.

Rok 1957
» Początek działalności wydawniczej ZZDR – wydano pierwsze skrypty dla kształcenia kursowego.

Rok 1959
» Początek działalności przyszłego ZDZ w Zielonej Górze – utworzenie Zakładu Doskonalenia Rzemiosła.
» Zgoda Ministerstwa Oświaty na otwieranie przez Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła zasadniczych szkół zawodowych dokształcających dla młodocianych pracowników.
» Upoważnienie Ministerstwa Oświaty do prowadzenia przez ZZDR szkolenia spawaczy oraz nadawania im uprawnień spawacza I stopnia.
» Powołanie w ZZDR Komisji spawalniczej, działającej nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Rok 1962
» Zmiana nazwy Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła na Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
» Utworzenie w ZZDZ Centralnego Funduszu Rozwoju.
» Zorganizowanie z inicjatywy ZDZ w Rzeszowie pierwszego konkursu p.n. „Sprawny uczeń w zawodzie”.

Rok 1965
» Uzyskanie na stałe przez szkoły ZZDZ uprawnień szkół państwowych.

Rok 1969
» Określenie przez uchwałę nr 10 Rady Ministrów zadań ZZDZ w zakresie szkolenia wiejskich rzemieślników budowlanych.
» Zorganizowanie z inicjatywy ZDZ w Warszawie „I Olimpiady Szachowej” dla uczniów szkół ZZDZ.

Rok 1971
» Uchwała nr 168/71 Rady Ministrów upoważniająca Związek ZDZ do szkolenia kierowców zawodowych.

Rok 1972
» Powołanie przy ZG ZZDZ Centralnego Ośrodka Metodycznego przemianowanego w 1974 r. na Zespół Naukowo-Pedagogiczny.
» Uruchomienie w ZZDZ programu Postępu Techniczno-Ekonomicznego i Pedagogicznego i utworzenie Funduszu Nagród.
» Rozpoczęcie wydawania „ Zeszytów Metodycznych”.
» Powołanie Rady Naukowej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tadeusza Nowackiego.

Rok 1973
» Odznaczenie ZZDZ Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
» Objęcie nauczycieli szkół ZZDZ „Kartą praw i obowiązków”.
» Ukazały się pierwsze tytuły z serii wydawniczej „Biblioteka Pedagogiczna”.

Rok 1974
» Powołanie w ZZDZ Komisji ds. Kształcenia Kadr dla potrzeb Turystyki.

Rok 1975
» Rozpoczęcie wydawania „Materiałów Szkoleniowych” jako suplementu do „Zeszytów Metodycznych”.
» Zorganizowanie I Konkursu „Każdy uczeń racjonalizatorem produkcji”.

Rok 1976
» Powołanie w systemie ZZDZ pierwszych szkół przysposabiających do zawodu.
» Podjęcie doskonalenia kwalifikacji zawodowych mistrzów w gospodarce narodowej.
» Zorganizowanie „I Centralnego Konkursu Matematycznego” dla uczniów ZSZ.

Rok 1977
» Powołanie pełnomocników ds. wypoczynku młodzieży.
» Ustanowienie Odznaki „Za Zasługi dla ZZDZ”.

Rok 1978
» Powołanie przy ZG ZZDZ Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technicznego.

Rok 1981
» Zgoda Ministerstwa Oświaty i Wychowania na cykliczny system nauczania w szkołach ZZDZ i warsztatach szkoleniowych ZDZ.

Rok 1984
» Pierwsze uczestnictwo ZZDZ w Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Rok 1986
» Odznaczenie Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
» Założenie Księgi Zasłużonych Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Rok 1989
» Utworzenie „wydawnictwa ZETDEZET Sp. z o.o.”.

Rok 1990
» Przekształcenie szkół ZZDZ w szkoły przyzakładowe Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
» Przyjęcie do Związku ZDZ, wyłonionego ze struktur ZDZ w Toruniu, Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
» Przyjęcie do Związku ZDZ, wyłonionego ze struktur ZDZ w Białymstoku, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży.
» Zaprzestanie wydawania „Zeszytów Metodycznych” i „Materiałów Szkoleniowych”.

Rok 1991
» Przyjęcie do Związku ZDZ, wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Krakowie, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Tarnowie.

Rok 1992
» Przyjęcie do Związku ZDZ, wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim.
» Przyjęcie do Związku ZDZ, wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Krakowie, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu.
» Przyjęcie do Związku ZDZ, wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Warszawie, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku.
» Przyjęcie do Związku ZDZ, wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Rzeszowie, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu.
» Przyjęcie do Związku ZDZ, wyodrębnionego ze struktur ZDZ w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
» Powołanie Fundacji Kształcenia Kupieckiego „Mercurius” zajmującej się uruchomieniem w ZDZ policealnych „Studiów Kupieckich”.
» Uzyskanie przez Zarząd Główny upoważnienia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej do prowadzenia przez ZDZ agencji pośrednictwa pracy.
» Zorganizowanie w Warszawie wystawy wyrobów warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych.

Rok 1993
» Decyzja Ministra Finansów o zaniechaniu do 1999 roku opodatkowania produkcji warsztatów szkoleniowych podatkiem VAT (ze względu na ważne cele społeczne – praktyczne kształcenie młodzieży).
» Podpisanie przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego porozumienia z Krajowym Urzędem Pracy na rzecz współdziałania w zakresie szkolenia bezrobotnych.
» Powołanie przez ZDZ w Katowicach pierwszej w ZZDZ i pierwszej niepublicznej na Śląsku wyższej uczelni – Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
» Powołanie przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach pierwszego w strukturach ZDZ biura pośrednictwa pracy.
» Zorganizowanie w Warszawie wystawy sprzętu rehabilitacyjnego produkowanego przez ZDZ w Zielonej Górze.

Rok 1994
» Uczestnictwo Związku i Zakładów Doskonalenia Zawodowego w międzynarodowej wystawie „Bałtycki Jubileusz” w Malmö.
» Wdrożenie opracowywania programów kształcenia kursowego w formule modułowej przygotowanej w ZG ZZDZ.
» Uruchomienie przez ZDZ w Katowicach pierwszej w Polsce „Firmy Symulacyjnej.

Rok 1995
» Powołanie przez Krajową Radę Związku ZDZ Rady Programowo-Naukowej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wojciecha Pomykało.

Rok 1996
» Powołanie „Karty Porozumienia Organizacji Oświaty Dorosłych”.
» Uruchomienie przez ZDZ w Toruniu pierwszej w strukturach ZDZ „Stacji Budowlano-Dydaktycznej”.

Rok 2000
» Przyznanie pierwszego w Związku ZDZ Certyfikatu Jakości z serii ISO – 9001 na działalność oświatową dla ZDZ w Katowicach.
» Powołanie przez ZDZ w Warszawie Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia.

Rok 2001
» Pierwsze wpisanie Zakładu Doskonalenia Zawodowego na listę akredytowanych wykonawców Krajowego Systemu Usług – ZDZ w Katowicach.
» Powołanie przez ZDZ w Poznaniu Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie.

Rok 2004
» Powołanie przez ZDZ w Zielonej Górze Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach.

Rok 2005
» Pierwszy w Związku ZDZ Certyfikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na działalność szkoleniową w zakresie BHP dla ZDZ w Zielonej Górze.
» Utworzenie w szkołach ZDZ w Katowicach pierwszych w Związku klas mundurowych.
» Podpisanie przez Zarząd Główny porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co zaowocowało uruchomieniem w strukturach ZDZ projektu „ZDZ-Info”, a następnie „ ZDZ-Info/ Poradnictwo”.

Rok 2006
» Podpisanie porozumienia z TÜV SÜD Akademie GmbH i TÜV Polska sp. z o.o. TÜV SÜD Group, co umożliwiło potwierdzanie przez TÜV SÜD jakości procesu kształcenia prowadzonego przez ZDZ.
» Podpisanie kolejnego porozumienia na czas nieokreślony z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach.

Rok 2008
» Utworzenie przez ZDZ w Warszawie platformy edukacyjnej dla kursów prowadzonych metodą e-learningową.

Rok 2013
» Podpisanie kolejnego porozumienia z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy rozszerzającego zakres dotychczasowej współpracy.
» Powołanie Ogólnopolskiej Grupy Marketingowej przy Zarządzie Głównym ZZDZ , którą tworzą specjaliści z różnych ZDZ.

Rok 2014
» Powołanie przy ZG ZZDZ Centrum Certyfikacji Programów.

Rok 2015
» Przyjęcie nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej promującej wizerunek marki ZDZ, w tym nowe logo Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
» Powołanie Krajowego Centrum Akredytacji.

Rok 2016
» Obchody 70-lecia Związku ZDZ.
» Zmiana w strukturze Związku ZDZ na 22 członków.

Rok 2017
» Aktualizacja Statutu Związku ZDZ.
» Wprowadzenie zmian w strukturze szkół ZDZ spowodowanych reformą oświaty.
» Rozpoczęcie współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych przy opisie kwalifikacji „Wykonywanie czynności magazynowych”.

Rok 2018
» Powołanie Oddziału Związku ZDZ w Warszawie – Krajowe Centrum Akredytacji.
» Złożenie oficjalnego wniosku o wpisanie kwalifikacji „Wykonywanie czynności magazynowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Rok 2019
» Rozpoczęcie nowej kadencji władz Związku ZDZ na lata 2019-2022.
» Początki funkcjonowania Krajowego Centrum Akredytacji.
» Podpisanie nowego porozumienia z Instytutem Spawalnictwa.

» Obchody 60-lecia istnienia Centralnej Komisji Spawalniczej.

Rok 2020
» Oficjalne otwarcie hotelu Krowodrza prowadzonego przez ZDZ w Krakowie.
» Wprowadzenie zdalnych form nauczania do oferty ZDZ wymuszone pandemią Covid-19.
» Uruchomienie szkół branżowych II stopnia.

Rok 2021
»  Obchody jubileuszy: 30-lecia Bydgoskiego ZDZ, 95-lecia ZDZ w Katowicach i 90-lecia ZDZ w Poznaniu.
» Zmiany w funkcjonowaniu komisji kwalifikacyjnych ds. energetycznych działających przy ZDZ zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą Prawo energetyczne.
» Rozwój Krajowego Centrum Akredytacji i powiększenie składu do 13 aktywnych Regionalnych Centrów.

Rok 2022
» Obchody jubileuszy: 75-lecia ZDZ w Kielcach, 75-lecia ZDZ w Łodzi i 30-lecia WZDZ w Gorzowie Wlkp.
» Zmiany w funkcjonowaniu komisji kwalifikacyjnych ds. energetycznych działających przy ZDZ zgodnie ze zmianami wprowadzonymi nowym Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r.
» Rozwój Krajowego Centrum Akredytacji i powiększenie składu do 14 aktywnych Regionalnych Centrów.