Prezentacja „Kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy” na przykładzie oferty edukacyjnej Związku ZDZ

W dniu 17 października 2019 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”. W tym roku jej tematem było „Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług”.

Na sali obecni byli przedstawiciele ZDZ i Zarządu Głównego ZZDZ, a Pełnomocnik Prezesa ZZDZ Rafał Górecki przedstawił prezentację pt. „Kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy na przykładzie oferty edukacyjnej Związku ZDZ”.

Link do prezentacji w formacie PDF : TUTAJ

Treść prelekcji wygłoszonej przez Rafała Góreckiego – Członka Zarządu i Pełnomocnika Prezesa Zarządu Głównego Związku ZDZ – wspieranej powyższą prezentacją :

Dzień dobry Państwu,

Górecki Rafał – reprezentuję Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

W kontekście tematyki dzisiejszej konferencji tj. Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0
i rozwijającego się rynku usług – przybliżę Państwu ofertę edukacyjną naszej organizacji stanowiącą odpowiedź na zmienne zapotrzebowanie rynku pracy.

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego dzięki 22 zrzeszonym Zakładom Doskonalenia Zawodowego tworzy największą w kraju sieć niepublicznych placówek edukacyjnych. Dzięki licznym, terenowym placówkom kształcenia zawodowego ze swoją ofertą docieramy do beneficjentów ze wszystkich województw oraz większości powiatów w Polsce.

Od ponad 70 lat naszą misją jest wspomaganie rozwoju edukacji z Polsce poprzez kompleksowe działania edukacyjne prowadzone na rzecz różnych grup ludności, wpierające ich rozwój zawodowy. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło przygotować nam atrakcyjną ofertę edukacyjną pozwalającą kształcić się przez całe życie.

Działalność edukacyjna pod marką ZDZ to min. kształcenie formalne w różnego typach szkół, kształcenie w formach pozaszkolnych – kursowych, praktyczna nauka zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów i dorosłych oraz organizacja egzaminów przed komisjami kwalifikacyjnymi i branżowymi.

ZDZ-ty są organami prowadzącymi żłobki, przedszkola, dzienne domy opieki dla seniorów. Oferta edukacyjna jest uzupełniona obszerną ofertą produkcyjną i szeroką gamą usług realizowanych w oparciu o własną bazę lokalową, park maszynowy oraz wykwalifikowaną kadrę.

Nie sposób jest, w krótkim czasie jakim dysponuję przedstawić pełnej oferty edukacyjnej ZDZ –dorobek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, które kształcą nierzadko już od ponad 120 lat jest tak ogromny, że nie sposób jest, w krótkim czasie przedstawić pełnej oferty edukacyjnej ZDZ – skupię się więc na jej kluczowych aspektach związanych z kształceniem Zawodowym:

 • Kształceniem młodzieży i dorosłych w formach szkolnych, oraz
 • Kształceniem w formach pozaszkolnych – kursowych.

Natomiast Państwu proponuję pogłębienie tych informacji na stronach internetowych ZDZ lub podczas rozmów kuluarowych z obecnymi tu na Sali przedstawicielami części Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Związek ZDZ jest jedyną organizacją pozarządową, która może pochwalić się tradycją prowadzenia szkół już ponad 60 lat. ZDZ prowadzą wszystkie typy szkół określone w ustawie o systemie oświaty.

W strukturze Związku ZDZ funkcjonuje obecnie blisko 300 szkół, w których naukę odbywa około 20 tyś. uczniów rocznie.

Kształcenie zawodowe w systemie szkolnym realizujemy w:

 • 52 Szkołach Branżowych I Stopnia w których naukę odbywa 5020 uczniów
 • 47 Szkołach Policealnych w których naukę odbywa 1231 uczniów
 • 64 Technikach, w których łącznie naukę odbywa 8722 uczniów

Obecnie 15 tyś. uczniów pobiera naukę w szkołach kształcących w zawodzie, co stanowi ok. 75% łącznej liczby uczniów wszystkich typów szkół ZDZ.

W szkołach ZDZ kształcących w zawodzie dominuje min. kształcenie:

 • techników logistyków,
 • techników informatyków,
 • techników usług kosmetycznych i fryzjerskich
 • techników bhp
 • techników rachunkowości,

a także kształcenie w zawodach gastronomicznych, budowlanych i mechanicznych.

Oferta szkół poszerzana jest stale o nowe kierunki kształcenia, takie jak:

 • technik awionik,
 • technik lotniskowych służb operacyjnych,
 • technik portów i terminali,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik przemysłu mody,
 • technik realizacji dźwięku czy terapeuta zajęciowy

i inne.

Nowym profilem kształcenia w szkołach ZDZ są klasy o specjalizacji e-sportowej – łączące pasję
i hobby z nauką – rozwijają kompetencje społeczne oraz wiedzę i umiejętności z zakresu programowania 3d lub tworzenia gier komputerowych.

W szkołach ZDZ funkcjonują klasy mundurowe. Programy nauczania tych klas są poszerzane o zagadnienia proobronnościowe, zajęcia praktyczne w terenie, wychowanie patriotyczne – uczniowie uczestniczą również w obozach szkoleniowych.

Oferta szkół ZDZ jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnego krajowego
i regionalnego rynku pracy. Wiele szkół realizuje projekty w ramach programów unijnych, dzięki którym uczniowie wyjeżdżają na praktyki w krajach UE oraz realizują przedsięwzięcia pozwalające doskonalić znajomość języków obcych.

Obecnie szkoły ZDZ to innowacyjne placówki edukacyjne, szybko reagujące na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Szeroka oferta różnorodnych kierunków kształcenia dla młodzieży i dorosłych, rozbudowana i dobrze wyposażona baza dydaktyczna na terenie całego kraju, kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach otwarta na innowacje pedagogiczne, współpraca z pracodawcami oraz partnerami zagranicznymi to zalety, które stale umacniają markę ZDZ.

Szkoły ZDZ stanowią największą w kraju sieć placówek edukacyjnych wpierających kształcenie publiczne. Ich mury opuściło już ponad 300 tysięcy absolwentów.

Drugim istotnym z punktu widzenia rynku pracy obszarem działalności Związku ZDZ i Zakładów Doskonalenia Zawodowego jest Kształcenie w formach pozaszkolnych – kursowych

Najszybszą drogą do uzyskania kwalifikacji zawodowych, ich uaktualnienia lub poszerzenia są kursy – najbardziej popularne formy kształcenia proponowane przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego.

W naszych placówkach i pracowniach przeszkoliliśmy w formach kursowych łącznie ponad
20 milionów osób. Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych usług i jesteśmy w stanie podjąć się realizacji nawet najtrudniejszych zadań edukacyjnych.

Niezwykle zróżnicowana i elastyczna oferta kursowa ZDZ, daje możliwość kształcenia w kilkuset zawodach i specjalnościach. W Związku ZDZ obecnie funkcjonuje blisko 200 placówek kształcenia kursowego, w których każdego roku ponad 130 tysięcy osób uczy się zawodu.

Ważnym atutem, wyróżniającym nas spośród innych organizatorów kształcenia dorosłych, jest własny bank ponad 1200 autorskich programów nauczania (w tym modułowych) oraz wykwalifikowana kadra wykładowców.

W strukturze realizowanych przez Związek ZDZ kursów dominują „kursy twarde” – związane
z przekazywaniem wiedzy specjalistycznej (zawodowej bądź branżowej) i zdobywaniem umiejętności zawodowych (kursy spawalnicze, komputerowe, z zakresu transportu, energetyki, obsługi i konserwacji urządzeń itp.)

Uzupełnieniem jest oferta „szkoleń specjalistycznych” skierowanych do przedsiębiorców – związana
z marketingiem, logistyką, przedsiębiorczością, zarządzaniem, kadrami, doradztwem prawno-podatkowym i innymi.

Oferta ta nadbudowana jest przez „szkolenia miękkie” – realizowane w krótszych formach  (seminaria i warsztaty) – prowadzonych przez trenerów i nastawione na rozwijanie indywidualnych cech uczestników i obejmują zakres rozwoju umiejętności takich jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, motywacja, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów w grupie,  czy negocjacje (np. biznesowe).

Rodzaje kursów:

 • Kursy przygotowujące do uzyskania kwalifikacji / uprawnień zawodowych
 • Kursy przygotowujące do zawodu Kursy doskonalące i doskonalące w zawodzie
 • Kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP i PPOŻ)
 • Kursy pedagogiczne i szkolenia Rad Pedagogicznych – realizowane w Centrach Doskonalenia Nauczycieli
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ),
 • Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ)
 • Turnusy Dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
 • Kursy dla potrzeb i zainteresowań własnych
 • Warsztaty oraz Treningi umiejętności oraz kompetencji społecznych

Kursy doskonalące kończą się egzaminem wewnętrznym w ZDZ lub zewnętrznym, organizowanym przez Krajowe Centrum Akredytacji w zakresie walidacji i certyfikacji kompetencji i kwalifikacji w ramach „Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA”.

Absolwenci kursów, przygotowujących do uzyskania uprawnień do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych przystępują do egzaminów przed komisją na podstawie przepisów regulujących nabywanie uprawnień w danym zawodzie. Egzaminy są realizowane na podstawie umów współpracy i porozumień, podpisanych z różnymi Instytucjami w tym min.

 • Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, TÜV SÜD Polska,
 • Urzędem Dozoru Technicznego, Urzędem Regulacji Energetyki,
 • Izbami Rzemieślniczymi.

Katalog kursów i szkoleń każdego z ZDZ zawiera po kilkaset pozycji. Razem daje to ogromny pakiet usług edukacyjnych jakie kierujemy na potrzeby uczestników rynku pracy.

Prawdziwym atutem naszej oferty kursowej jest duża elastyczność, indywidualne podejście oraz pełna gotowość do organizacji szkoleń „szytych na miarę” zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Klientów.

W strukturze Związku ZDZ powstało wiele szerokoprofilowych placówek branżowych, oferujących wszechstronny asortyment szkoleń w danej branży – m.in.:

 • Centrum Szkoleń Budowlanych (Warmińsko-Mazurski ZDZ w Olsztynie)
 • Krajowe Centrum Metodyczne Kształcenia i Egzaminowania Spawaczy (ZDZ w Warszawie)
 • Akademia Budownictwa, Akademia Biznesu, Akademia Spawalnictwa, Akademia IT, Akademia Transportu
  Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich, Centrum Kompetencji (ZDZ w Katowicach)
 • IT-Akademia, Centrum Szkolenia Kadry Budowalnej, Ośrodek Kształcenia Archiwistów, Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych (ZDZ w Poznaniu)
 • College Masters – wizaż, stylizacja i fryzjerstwo, Centrum Szkolenia HACCP (ZDZ w Lublinie)
 • Krajowe Specjalistyczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Weryfikacji Spawaczy (ZDZ w Kielcach)
 • Akademia Piękna, Ośrodek Kształcenia Spawaczy, Akademia Kształcenia Kadr i Finansów, Akademia Sztuki Kulinarnej, Akademia Ogrodu, (Bydgoski ZDZ)

Związek ZDZ i Zakłady Doskonalenia Zawodowego systematyczne analizują rynek pracy oraz śledzą trendy w zakresie powstawania nowych zawodów i specjalności, dzięki czemu każdy ZDZ poszerza swoją ofertę o nowe i atrakcyjne kierunki szkoleń, np.:

 • Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)
 • Automatyzacja procesów przemysłowych
 • Instalator systemów fotowoltaicznych – instalator OZE
 • Technologia wytwarzania addytywnego w małym przedsiębiorstwie
 • Robotyka, pneumatyka, hydraulika i automatyka
 • Nowoczesne technologie w kosmetyce
 • Projektowanie maszyn i części w środowisku 3D

Również stale podnoszą atrakcyjność dotychczasowych kursów poprzez rozbudowę programów nauczana o nowe, dodatkowe efekty kształcenia, które zwiększają kompetencje naszych słuchaczy.

Podczas naszych kursów i szkoleń słuchacze zdobywają rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne.

Zakłady Doskonalenia Zawodowego swoją ofertę edukacyjną kierują do wszystkich grup odbiorców zarówno indywidualnych jak i grupowych – pracodawców.

Aktywnie i profesjonalnie realizujemy prospołeczne projekty finansowane ze środków krajowych oraz funduszy europejskich Min. EFS i EFRR w ramach określonych Programów Operacyjnych Wsparcie kierujemy m.in. do uczniów, osób pracujących, bezrobotnych i osób niepełnosprawnych oraz pozostałych wskazanych grup beneficjentów.

Warto wspomnieć że dotychczas przeprowadziliśmy działania aktywizujące  dla ponad 650 000 bezrobotnych w Polsce najczęściej na zlecenie Urzędów Pracy.

W głównej mierze zajmujemy się tematem rozwoju zawodowego osób pracujących oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem.

Ponadto prowadzimy działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i edukacji oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Swoją ofertę edukacyjną w postaci usług rozwojowych dla przedsiębiorstw Zakłady Doskonalenia Zawodowego oferują również w ramach Bazy Usług Rozwojowych, ZDZ są w stanie zorganizować dowolne szkolenie dostosowane do potrzeb pracodawcy (szkolenia pracowników, kursy zawodowe, studia podyplomowe, doradztwo czy egzaminy) oraz zaoferować przedsiębiorcom wsparcie.

Nasze główne atuty to:

 • Zasięg ogólnopolski
 • Wysoka jakość usług potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, zaświadczeniami i akredytacjami
 • Wieloletnie doświadczenie i tradycja
 • Własna baza lokalowa
 • Bank autorskich programów nauczania
 • Wysoko wykwalifikowana kadra
 • Innowacyjność i elastyczność oferty edukacyjnej
 • Bliska współpraca z firmami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi
 • Doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • Agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy
 • Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz różnych grup społecznych
 • Nowoczesne metody nauczania
 • Uznanie naszych odbiorców wyrażone licznymi nagrodami i wyróżnieniami
 • Wysokie nakłady inwestycyjne na rozwój i unowocześnianie własnej bazy dydaktycznej
 • Nowoczesne technologie kształcenia dostosowane do potrzeb i możliwości uczących się

Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu z naszymi Zakładami Doskonalenia Zawodowego.