Zmiany w egzaminach na uprawnienia energetyczne

UWAGA!

W dniu 1 lipca 2022 r. wprowadzono nowe rozporządzenie dot. przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001392/O/D20221392.pdf

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z ww. rozporządzeniem musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

lub
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

Komisje kwalifikacyjne nadające uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych powoływane przez Urząd Regulacji Energetyki działają obecnie przy 15 Zakładach Doskonalenia Zawodowego:

 1. ZDZ w Białymstoku
 2. BZDZ w Bydgoszczy
 3. ZDZ w Gdańsku
 4. WZDZ w Gorzowie Wielkopolskim
 5. ZDZ w Katowicach
 6. ZDZ w Kielcach
 7. W-M ZDZ w Olsztynie
 8. ZDZ w Płocku
 9. ZDZ w Poznaniu
 10. ZDZ w Rzeszowie
 11. ZDZ w Słupsku
 12. ZDZ w Toruniu
 13. ZDZ w Warszawie
 14. DZDZ we Wrocławiu
 15. ZDZ w Zielonej Górze

Zapraszamy wszystkich chętnych do zdobycia nowych uprawnień oraz osoby chcące przedłużyć dotychczasowe świadectwa kwalifikacyjne!