CCP

LogotypCCP

Centrum Certyfikacji Programów to organ powołany przy Zarządzie Głównym Związku ZDZ w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych, ich prorynkowego charakteru oraz możliwości intensyfikowania działań na rzecz rozwoju kształcenia ustawicznego, między innymi poprzez udział w projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, gdzie coraz częściej jednym z wymogów jest posiadanie certyfikowanego programu nauczania.

Pracami CCP kieruje Zespół ds. Certyfikacji Programów Nauczania, w którego skład wchodzą: dyrektor, konsultanci z ZDZ oraz sekretarz.

Do zadań CCP należy:

  • » weryfikacja przygotowania autora w zakresie tematyki opracowanego programu,
  • » ocena zgodności treści programu z obowiązującym ustawodawstwem oraz prognozami zapotrzebowania na kadry,
  • » analiza i ocena zaproponowanych w programie metod nauczania w kontekście nowoczesnej dydaktyki dorosłych.

Po pomyślnym przejściu procesu certyfikacji, programowi przyznaje się certyfikat CCP.