CCP

Centrum Certyfikacji Programów (CCP)

LogotypCCP

Centrum Certyfikacji Programów to organ powołany przy Zarządzie Głównym Związku ZDZ w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych, ich prorynkowego charakteru oraz możliwości intensyfikowania działań na rzecz rozwoju kształcenia ustawicznego, między innymi poprzez udział w projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, gdzie coraz częściej jednym z wymogów jest posiadanie certyfikowanego programu nauczania.
Pracami CCP kieruje Zespół ds. Certyfikacji Programów Nauczania, w którego skład wchodzą: dyrektor, konsultanci z ZDZ oraz sekretarz.
Do zadań CCP należy:
  • weryfikacja przygotowania autora w zakresie tematyki opracowanego programu,
  • ocena zgodności treści programu z obowiązującym ustawodawstwem oraz prognozami zapotrzebowania na kadry,
  • analiza i ocena zaproponowanych w programie metod nauczania w kontekście nowoczesnej dydaktyki dorosłych.
Po pomyślnym przejściu procesu certyfikacji, programowi przyznaje się certyfikat CCP.