Kursy

Najbardziej popularną i dostępną formą kształcenia osób dorosłych są kursy. Ich różnorodność w ofercie ZDZ warunkowana jest potrzebami edukacyjnymi społeczeństwa i zapotrzebowaniem na wykwalifikowane kadry rynku pracy. Oferujemy więc kursy przyuczające do zawodu, doskonalące i kwalifikacyjne.

W latach 1946-2020 liczba słuchaczy kursów wyniosła 20 098 337 osób.

Wysoką przydatność zawodową absolwentów, mierzoną zatrudnialnością, osiągamy łącząc w programie nauczania teorię z praktyką zawodową, którą uczestnicy odbywają w naszych specjalistycznych pracowniach lub u pracodawcy, na rzecz którego kształcimy. Naszym atutem, wyróżniającym nas spośród innych organizatorów kształcenia dorosłych, jest własny bank autorskich, modułowych programów nauczania, uwzględniających polskie ustawodawstwo i dyrektywy unijne oraz kadra wykładowców praktyków zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu i usług.

36

Sprawdzianem stopnia przyswojenia treści nauczania są wyniki egzaminów na zakończenie kursu. Charakter tych egzaminów wynika z rodzaju uprawnień, jakie absolwent otrzymuje po zakończeniu nauki. Przeprowadzają je komisje reprezentujące instytucje upoważnione przez polskie ustawodawstwo do nadawania uprawnień zawodowych, jak np. UDT, TDT, IS, WORD, IMBiGS, komisje powołane przez marszałków województw, a także komisje egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych.

20

Jeżeli ukończenie kursu ma jedynie charakter przyuczenia do zawodu, egzamin przeprowadza komisja powołana przez organizatora.

W banku programów posiadamy ponad 1200 propozycji kursów i ciągle powstają nowe. Zatem każdy zainteresowany podnoszeniem swoich kwalifikacji w ZDZ znajdzie propozycję, która będzie adekwatna do jego oczekiwań lub konkretnych potrzeb.

Uznanie i wysoką jakość usług edukacyjnych ZDZ potwierdzają liczne akredytacje, certyfikaty i upoważnienia. Przebieg procesu kształcenia monitorowany jest przez wewnętrzny nadzór oraz przez uznane w Polsce i w UE instytucje. Wiele Zakładów Doskonalenia Zawodowego posiada różnorakie wyróżnienia, nadane przez niezależne organizacje biznesowe, społeczne i inne w uznaniu ich wpływu na promocję zatrudnienia w regionie.

15

Nauka na kursach jest odpłatna. Jednak istnieje wiele wyjątków, które umożliwiają naukę nieodpłatnie. Dzieje się tak, gdy organizacja kursu wynika z projektu realizowanego z funduszy unijnych, Funduszu Pracy lub zlecenia kursów przez pracodawcę.

19


Oferta

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego od początku swojego istnienia przeszkolił już prawie 20 mln osób na różnego rodzaju kursach, głównie o charakterze zawodowym. W naszej szerokiej ofercie edukacyjnej znajdują się m.in.:

Kursy przygotowujące do uzyskania kwalifikacji / uprawnień zawodowych, m.in.:

 • » spawalnicze
 • » energetyczne
 • » pedagogiczne
 • » dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)
 • » dla kandydatów na kierowców i kierowców
 • » dla instalatorów odnawialnych źródeł energii
 • » z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • » z zakresu obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
 • » z zakresu obsługi wózków jezdniowych
 • » kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Kursy przygotowujące do zawodu, m.in.:

 • » gastronomiczne
 • » budowlane
 • » fryzjerskie
 • » kosmetyczne
 • » administracyjno-biurowe
 • » komputerowe
 • » z zakresu opieki i ochrony zdrowia
 • » z zakresu handlu
 • » z zakresu ochrony osób i mienia
 • » z zakresu księgowości
 • » z zakresu magazynowania i logistyki

 

Kursy doskonalące i doskonalące w zawodzie, m.in.:

 • » językowe
 • » wizażu i stylizacji
 • » dla pielęgniarek i położnych
 • » dla nauczycieli
 • » z zakresu bukieciarstwa i florystyki
 • » z zakresu przedsiębiorczości

 

Kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Kursy dla potrzeb i zainteresowań własnych

Warsztaty / treningi kompetencji społecznych