Prezes ZZDZ w Radzie Programowej PARP

11 czerwca 2024 r. podczas XVI posiedzenia Rady Programowej ds. kompetencji prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Katarzyna Duber-Stachurska wręczyła akty powołania nowym i ponownie powołanym członkom Rady. Wśród ponownie wybranych członków Rady powołanie otrzymał Prezes Zarządu Głównego Związku ZDZ Pan Rafał Górecki.

Rada Programowa ds. kompetencji (RP) to główna część systemu budowania współpracy środowiska edukacji i przedsiębiorców. Jest trzonem Systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji, który tworzą także sektorowe rady ds. kompetencji (SRK), badania Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL), a także instrumenty wsparcia szkoleniowo-doradczego realizowane za pośrednictwem Operatorów. System budowany jest ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Głównym zadaniem RP jest zachęcanie organizacji do zrzeszania się w sektorowych radach ds. kompetencji oraz wdrażanie zaleceń w obszarze edukacji. Do zadań RP należy wspieranie PARP w koordynacji SRK, jak
i formułowanie cross-sektorowych rekomendacji zawierających informacje o najpilniej poszukiwanych przez przedsiębiorców kompetencjach. Rekomendacje są opracowywane we współpracy
z przedsiębiorcami, których Rada włącza w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stwarza warunki do aktywnej współpracy przedsiębiorców
z poszczególnych sektorów z uczelniami oraz innymi podmiotami należącymi do systemu oświaty.

– Nasze doświadczenia wskazują, że Rada Programowa ds. kompetencji jest potrzebna. Wspólnie
z członkami Rady będziemy rozwijać System Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Nasze dotychczasowe działania i działania sektorowych rad ds. kompetencji pozwoliły na opracowanie 43 rekomendacji dla 17 sektorów. Teraz planujemy poszerzenie tej grupy i działania w co najmniej 27 sektorach. W programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego dysponujemy budżetem 500 mln zł na zwiększanie kompetencji i kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców. Część środków przeznaczymy na tzw. zielone rekomendacje – powiedziała Katarzyna Duber-Stachurska, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na temat dalszych planowanych działań Rady Programowej ds. kompetencji oraz rad sektorowych dostępne jest na stronie PARP.