Monografia

Monografia Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Autor tekstu:
Andrzej Kirejczyk

Projekt graficzny Monografii, wybór i opracowanie materiałów:
Rafał Górecki

Współpraca redakcyjna:
Wanda Surosz,
Janina Jackiewicz-Sikorska,
Maria Trębicka,
Jadwiga Osińska-Grendel,

Skład i łamanie:
Apla Press

ISBN 978-83-905324-1-7
Copyright by Związek ZDZ
Wydanie I
Warszawa 2016