Monografia

Monografia Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Autor tekstu:
Andrzej Kirejczyk
Projekt graficzny Monografii, wybór i opracowanie materiałów :
Rafał Górecki
Współpraca redakcyjna:
Wanda Surosz,
Janina Jackiewicz-Sikorska,
Maria Trębicka,
Jadwiga Osińska-Grendel,
Skład i łamanie:
Apla Press
ISBN 978-83-905324-1-7
Copyright by Związek ZDZ
Wydanie I
Warszawa 2016