Działalność

Oferta edukacyjna
(dane za rok 2023 i rok szkolny 2023/24)

 
Naszą ofertę edukacyjną charakteryzuje silny nacisk na praktyczne uwarunkowania systemu edukacji, dopasowanie do wymogów rynku pracy oraz oczekiwań społecznych, w oparciu o najnowsze trendy technologiczne i kierunki rozwoju gospodarczego.
Działalność edukacyjna Związku ZDZ realizowana jest w 4 obszarach:
  • Kształcenie w formach kursowych – 107 851 osób
  • Kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych w formach szkolnych – 25 300 osób
  • Praktyczna nauka zawodu –   9 872 osoby
  • Kształcenie w szkole wyższej – 250 osób

 Świadectwa, dyplomy, uprawnienia
 
Nauka w szkołach prowadzonych przez ZDZ, kończy się uzyskaniem świadectw i dyplomów państwowych oraz egzaminem przed OKE lub Izbę Rzemieślniczą.
 
Nauka na kursach – zaświadczeniem ukończenia kursu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
 
Jeżeli kurs stanowi przygotowanie do egzaminu na uprawnienia do wykonywania zawodu, absolwent przystępuje do egzaminu przed komisją powołaną przez urząd właściwy do potwierdzania danego uprawnienia.
 
W przypadku, gdy kurs jest jedynie przygotowaniem do pracy – przed komisją powołaną przez organizatora kursu.
 
Zaświadczenia ukończenia kursu mogą być wydawane w językach krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo absolwent może uzyskać, o ile kurs był monitorowany, zaświadczenie wydawane przez TUV SUD sp. z o.o. potwierdzające jakość procesu kształcenia.

Kadra
 
W szkołach ZDZ zatrudniani są nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie kierunkowe oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Dbamy o to, aby osoby prowadzące zajęcia z przedmiotów zawodowych posiadały doświadczenie praktyczne w odpowiedniej dziedzinie. Niezmiennie wysoki poziom nauczania i opieki wychowawczej zapewniamy dzięki wewnętrznemu nadzorowi pedagogicznemu.
 
Zarówno ZZDZ, jak i poszczególne ZDZ prowadzą doskonalenie zawodowe kadry dydaktycznej. Dzięki tym działaniom zapewniamy aktualność wiedzy zawodowej i dydaktycznej naszych wykładowców.

Polityka jakości
 
Na rynku edukacyjnym ZDZ identyfikowane są przede wszystkim z solidnością, wynikającą z liczącego wiele dziesięcioleci doświadczenia. Jest ono nośnikiem jakości oferowanych usług oświatowych, potwierdzonej przez niezależne placówki certyfikujące i akredytacyjne.
ZDZ posiadają wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 9000, akredytacje jednostek branżowych dla różnych obszarów działalności, oraz nagrody i wyróżnienia za projakościową politykę edukacyjną.

Oferta specjalna ZDZ
(dane za rok 2022)

 
Nasza oferta obejmuje działania edukacyjne i doradcze między innymi na rzecz osób:
Niepełnosprawnych –  689 osób
Bezrobotnych –  3 306 osób
Osadzonych – 274 osoby
 
Nasz udział w przygotowaniu zawodowym osób bezrobotnych w ciągu ostatnich lat wyniósł blisko 600 000 osób.

Realizacja projektów UE i krajowych
Zakłady Doskonalenia Zawodowego wykazują dużą aktywność w aplikowaniu o środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Tylko w ciągu ostatnich 4 lat przeszkoliliśmy w ramach różnych projektów ponad 50 000 osób.
Ponadto ZDZ aktywnie uczestniczyły w wielu międzynarodowych programach i projektach edukacyjnych, min.: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności itp.

 Współpraca krajowa
ZZDZ od początku swojego istnienia podejmuje i rozwija różne formy współpracy z krajowymi resortami i urzędami centralnymi, takimi jak: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury, Polska agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Transportowy Dozór Techniczny.
Ciągłemu podnoszeniu poziomu merytorycznego i metodycznego kształcenia służy ścisła współpraca z instytutami naukowymi, m.in. Instytutem Badań Edukacyjnych, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 


 Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa obejmuje wymianę doświadczeń, organizowanie seminariów branżowych oraz nawiązywanie przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego międzynarodowych kontaktów przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dotyczą one szczególnie współpracy przy wspólnej realizacji postawionych celów oraz zapewniają wymianę i staże zawodowe beneficjentów tych projektów w państwach bezpośrednio zaangażowanych w ich realizację.
Niektóre z ZDZ, prowadzące warsztaty szkoleniowo-produkcyjne, utrzymują kontakty handlowe z wieloma kontrahentami i odbiorcami zagranicznymi z terenu państw EU i nie tylko.