Działalność

Oferta edukacyjna
(dane na rok szkolny 2014/2015)

 
Naszą ofertę edukacyjną charakteryzuje silny nacisk na praktyczne uwarunkowania systemu edukacji, dopasowanie do wymogów rynku pracy oraz oczekiwań społecznych, w oparciu o najnowsze trendy technologiczne i kierunki rozwoju gospodarczego.
Działalność edukacyjna Związku ZDZ realizowana jest w 4 obszarach:
  • Kształcenie w szkołach wyższych – 2 839 osób
  • Kształcenie młodzieży i dorosłych w formach szkolnych – 23 363 osób
  • Praktyczna nauka zawodu – 3 203 osoby
  • Kształcenie dorosłych w formach kursowych – 201 695 osób

 Świadectwa, dyplomy, uprawnienia
 
Nauka w szkołach prowadzonych przez ZDZ, kończy się uzyskaniem świadectw i dyplomów państwowych oraz egzaminem przed OKE lub Izbę Rzemieślniczą.
 
Nauka na kursach – zaświadczeniem ukończenia kursu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
 
Jeżeli kurs stanowi przygotowanie do egzaminu na uprawnienia do wykonywania zawodu, absolwent przystępuje do egzaminu przed komisją powołaną przez urząd właściwy do potwierdzania danego uprawnienia.
 
W przypadku, gdy kurs jest jedynie przygotowaniem do pracy – przed komisją powołaną przez organizatora kursu.
 
Zaświadczenia ukończenia kursu mogą być wydawane w językach krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo absolwent może uzyskać, o ile kurs był monitorowany, zaświadczenie wydawane przez TUV SUD sp. z o.o. potwierdzające jakość procesu kształcenia.

Kadra
 
W szkołach ZDZ zatrudniani są nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie kierunkowe oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Dbamy o to, aby osoby prowadzące zajęcia z przedmiotów zawodowych posiadały doświadczenie praktyczne w odpowiedniej dziedzinie. Niezmiennie wysoki poziom nauczania i opieki wychowawczej zapewniamy dzięki wewnętrznemu nadzorowi pedagogicznemu.
 
Zarówno ZZDZ, jak i poszczególne ZDZ prowadzą doskonalenie zawodowe kadry dydaktycznej. Dzięki tym działaniom zapewniamy aktualność wiedzy zawodowej i dydaktycznej naszych wykładowców.

Polityka jakości
 
Na rynku edukacyjnym ZDZ identyfikowane są przede wszystkim z solidnością, wynikającą z liczącego wiele dziesięcioleci doświadczenia. Jest ono nośnikiem jakości oferowanych usług oświatowych, potwierdzonej przez niezależne placówki certyfikujące i akredytacyjne.
ZDZ posiadają wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 9000, akredytacje jednostek branżowych dla różnych obszarów działalności, oraz nagrody i wyróżnienia za projakościową politykę edukacyjną.

Oferta specjalna ZDZ
(dane za rok 2014)

 
Nasza oferta obejmuje działania edukacyjne i doradcze między innymi na rzecz osób :

Niepełnosprawnych – 3 555 osób
Bezrobotnych – 12 793 osób
Osadzonych – 1 293 osób
 
Nasz udział w przygotowaniu zawodowym osób bezrobotnych w ciągu ostatnich lat wyniósł blisko 600 000 osób.


Realizacja projektów UE i krajowych
Zakłady Doskonalenia Zawodowego wykazują dużą aktywność w aplikowaniu o środki finansowe pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej. Tylko w 2 latach ostatnich latach w ZDZ przeszkoliliśmy w ramach różnych projektów blisko 40 000 osób.
Ponadto ZDZ aktywnie uczestniczyły w wielu międzynarodowych programach i projektach edukacyjnych, min. : Socrates, Cedefop, Leonardo da Vinci itp.

Współpraca krajowa
ZZDZ od początku swojego istnienia podejmuje i rozwija różne formy współpracy z krajowymi resortami i urzędami centralnymi, takimi jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Transportowy Dozór Techniczny, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Ciągłemu podnoszeniu poziomu merytorycznego i metodycznego kształcenia służy ścisła współpraca z instytutami naukowymi, m.in. Instytutem Badań Edukacyjnych, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, Instytutem Transportu Samochodowego, Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodkiem Edukacji Ekonomicznej i Zastosowań Komputerów.

 Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa obejmuje wymianę doświadczeń, organizowanie seminariów branżowych oraz nawiązywanie przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego międzynarodowych kontaktów przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dotyczą one szczególnie współpracy przy wspólnej realizacji postawionych celów oraz zapewniają wymianę i staże zawodowe beneficjentów tych projektów w państwach bezpośrednio zaangażowanych w ich realizację.
Niektóre z ZDZ, prowadzące warsztaty szkoleniowo-produkcyjne, utrzymują kontakty handlowe z wieloma kontrahentami i odbiorcami zagranicznymi z terenu państw EU i nie tylko.