Centralna Komisja Spawalnicza

Centralna Komisja Spawalnicza ZG ZZDZ

Centralna Komisja Spawalnicza przy ZG ZZDZ powołana została w 1959 roku. Od tego czasu odbyło się ponad 200 posiedzeń, a w jej pracach brało udział ponad 250 osób.

CKS jest powoływana przez prezesa Zarządu Głównego Związku ZDZ na 4 letnią kadencję. Jest społecznym organem doradczym w sprawach szkolenia spawaczy, inicjującym działania zapewniające wysoką jakość szkolenia i egzaminowania w celu utrzymania wiodącej pozycji ZDZ na rynku usług edukacyjnych. W jej składzie są przedstawiciele Instytutu Spawalnictwa, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, wykładowcy i instruktorzy szkolenia spawaczy oraz organizatorzy szkolenia spawaczy z ZDZ. W 2019 r. obchodziliśmy 60 rocznicę jej funkcjonowania.

Do jej podstawowych zadań należy między innymi:

  • inspirowanie ZDZ do rozwoju i wzbogacania bazy spawalniczej warunkującej m.in. uzyskanie atestu na szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa oraz uznawania ośrodków kształcenia spawaczy przez Urząd Dozoru Technicznego a także do akredytacji ośrodków przez kuratorów oświaty;

  • współpraca z Instytutem Spawalnictwa w celu zapewnienia synchronizacji działań edukacyjnych ZDZ w zakresie zgodności kształcenia spawaczy z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa;

  • współpraca z UDT w zakresie kształcenia i egzaminowania spawaczy oraz z innymi partnerami w zakresie podnoszenia jakości i wzbogacania oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia spawaczy;

  • inicjowanie prac nad opracowywaniem programów nauczania, skryptów, poradników i pomocy dydaktycznych;
  • czuwanie nad zgodnością programów nauczania z obowiązującymi normami i przepisami;
  • opiniowanie wniosków ZDZ w sprawie tworzenia Krajowych Centrów Kształcenia Spawaczy;
  • wspieranie merytoryczne pracowników Zarządu Głównego Związku ZDZ przy rozstrzyganiu kwestii związanych ze szkoleniem spawaczy;
  • inspirowanie kadry wykładowców i instruktorów, zatrudnionych w ośrodkach kształcących spawaczy, do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i metodycznych m. in. poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Krajowe Ośrodki Kształcenia Spawaczy ZDZ.