CERTYFIKACJA

Centrum Certyfikacji Programów (CCP)

W 2014 roku przy Zarządzie Głównym Związku ZDZ powołane zostało Centrum Certyfikacji Programów (CCP). Jego zadaniem jest ocena jakości merytorycznej i dydaktycznej przedkładanych do certyfikacji programów nauczania kursowego stosowanych na kursach prowadzonych przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Pracami CCP kieruje Zespół ds. Certyfikacji Programów Nauczania, który po pozytywnej ocenie programu pod względem jego zgodności z przepisami regulującymi kwalifikacje w określonym zawodzie czy specjalności, zawartości merytorycznej i zastosowanych metod dydaktycznych oraz zgodności z prognozami zapotrzebowania na kadry w danym obszarze zawodowym przyznaje certyfikat CCP.

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA

Projekt utworzenia Krajowego Centrum Akredytacji powstał w 2015 r. przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) na podstawie regulacji i dyrektyw UE. Zakładał współpracę przy potwierdzaniu kompetencji i nadawaniu kwalifikacji zawodowych z szeroko rozumianymi przedsiębiorstwami i pracodawcami.

Krajowe Centrum Akredytacji (KCA) zapewnia profesjonalną organizację i kompleksową obsługę procesów walidacji (egzaminowania) oraz procesów certyfikacji kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezależnie od metod jakimi zostały one nabyte przez kandydata.

Krajowe Centrum Akredytacji jako samodzielny, wyspecjalizowany podmiot gospodarczy (Związek ZDZ Oddział w Warszawie) gwarantuje m.in. rozdzielność osobową i podmiotową procesów kształcenia i walidacji, ich etapowość oraz rzetelność podejmowanych działań na wszystkich etapach procesu. Organizacją procesów nadawania kwalifikacji na terenie kraju zajmują się regionalne przedstawicielstwa posiadające akredytacje Krajowego Centrum Akredytacji (Instytucji Certyfikującej) – Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC).

W 2017 r. na drodze kompleksowej reorganizacji System Certyfikacji Kwalifikacji KCA został w pełni dostosowany do założeń wdrożonego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz pozostałych wytycznych UE – jest zgodny z wytycznymi EFS.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.kca.edu.pl