Centralna Komisja Energetyczna

Centralna Komisja Energetyczna (CKE) to powołany przy Związku ZDZ społeczny organ doradczy w sprawach szkolenia i egzaminowania w obszarze energetyki, inicjujący działania zapewniające wysoką jakość kształcenia i egzaminowania w celu utrzymania wiodącej pozycji ZDZ na ogólnopolskim rynku usług edukacyjnych.

CKE skupia w swoich szeregach organizatorów szkoleń w zakresie energetyki, wykładowców oraz członków Komisji Kwalifikacyjnych.

Do jej podstawowych zadań należy między innymi:

Inspirowanie ZDZ do rozwoju i wzbogacania bazy dydaktycznej do prowadzenia kursów z zakresu energetyki, a także do akredytacji ośrodków przez kuratorów oświaty.

Współpraca z wiodącymi instytutami, stowarzyszeniami branżowymi z obszaru energetyki w zakresie podnoszenia jakości i wzbogacania oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia i egzaminowania kadr dla branży energetycznej.

Czuwanie nad zgodnością programów nauczania z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Inicjowanie prac nad opracowywaniem i aktualizowaniem programów nauczania kursowego oraz pomocy dydaktycznych.

Wspieranie merytoryczne pracowników Związku ZDZ przy rozstrzyganiu kwestii związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem kadr energetycznych.

Inspirowanie wykładowców kursów z zakresu energetyki do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i metodycznych.

Posiedzenie inauguracyjne CKE odbyło się 16 marca 2023 r. w Warszawie w siedzibie Związku ZDZ, gdzie Prezes Andrzej Piłat wręczył nominacje dla Przewodniczącego, dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza CKE na kadencję 2023-2026. W skład CKE wchodzi obecnie 29 osób wyznaczonych przez Prezesów poszczególnych ZDZ.

CKE