Komisja Programowa

Głównym celem funkcjonowania Komisji Programowej jest koordynacja prac związanych z oceną, zatwierdzaniem i wydawaniem programów i materiałów dydaktycznych/skryptów dla potrzeb Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Komisja Programowa przy ZG ZZDZ funkcjonuje od 1969 roku.

Do zadań Komisji należy:

  • analiza i ocena merytoryczna przedłożonych projektów programów i materiałów dydaktycznych;
  • ocena przydatności przedłożonych projektów programów i materiałów dydaktycznych dla potrzeb ZDZ;
  • ustalanie ewentualnych zmian, poprawek, uzupełnień;
  • weryfikacja po naniesieniu ustalonych poprawek, redagowanie programów i materiałów dydaktycznych/ skryptów;
  • zatwierdzanie programów i materiałów dydaktycznych do druku i rozpowszechniania w ZDZ;
  • dokumentowanie prac Komisji.

W ramach prac Komisji opracowano i wydano ponad 1200 programów nauczania kursowego.

 

Wszystkie Zakłady Doskonalenia Zawodowego, stowarzyszone w Związku ZDZ,  są uprawnione do korzystania z programów nauczania kursowego wydawanych przez Zarząd Główny Związku ZDZ.