Posiedzenie Krajowej Rady Związku ZDZ

W dniu 14 grudnia w siedzibie ZDZ w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Związku ZDZ, które poprowadził Przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ Pan Jacek Kwiatkowski (Prezes Zarządu ZDZ w Katowicach). W czasie spotkania omawiano materiały przygotowane przez Biuro Związku ZDZ: Program działania Związku ZDZ na rok 2024 oraz Preliminarz budżetowy Zarządu Głównego Związku ZDZ w roku 2024.

Rada obradowała nad przedłożonymi materiałami, a po wysłuchaniu przemówień Prezesa Zarządu Związku ZDZ – Pana Rafała Góreckiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Andrzeja Piłata oraz po dyskusji podsumowanej wystąpieniem Pana Jacka Kwiatkowskiego, zatwierdziła przedłożone materiały i skierowała do realizacji przez podjęcie stosownych uchwał.

W kolejnym punkcie obrad, Pan Andrzej Piłat, w roli Przewodniczącego Komisji Statutowej Związku ZDZ, przedstawił projekt zmian do Statutu Związku ZDZ oraz zaprosił Zakłady do wnoszenia uwag do projektu. Termin, w którym Komisja Statutowa oczekuje na uwagi został określony na koniec lutego 2024 roku. Komisja Statutowa przedstawi do uchwalenia Krajowej Radzie Związku ZDZ ostateczny projekt zmian w Statucie Związku ZDZ, na posiedzeniu Krajowej Rady w maju 2024 roku.

Ważnym punktem obrad było wystąpienie Pana Sebastiana Koguta (Przewodniczącego Centralnej Komisji Energetycznej ZZDZ, delegata reprezentującego W-M ZDZ w Olsztynie), w którym omówił  problemy związane z działalnością komisji kwalifikacyjnych powoływanych przez URE oraz sposoby ich rozwiązania.

W związku z przekazaniem przez ZDZ w Toruniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Krajowej Rady dyskusji w sprawie propozycji określenia nowych zasad ustalania wysokości składki członkowskiej, Pani Ewa Wasilewska – Prezes ZDZ w Toruniu przedstawiła stanowisko swojego Zakładu a Przewodniczący Krajowej Rady – Pan Jacek Kwiatkowski poprowadził dyskusję w tej sprawie. ZDZ w Toruniu uzyskał możliwość przedstawienia alternatywnej propozycji sposobu naliczania składki członkowskiej do końca stycznia 2024 r. celem jej dalszego omówienia.

Posiedzenie zakończyło się wystąpieniem gości z Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), którzy przedstawili propozycję współpracy z ZDZ, dotyczącą m.in. wdrażania narzędzi dla uczniów i nauczycieli, wsparcia przy tworzeniu Branżowych Centrów Umiejętności oraz rozwoju doradztwa zawodowego.