Szkoły

Kształcenie w formach szkolnych /formalne/
Początki kształcenia szkolnego w Związku ZDZ sięgają 1959 r. Wtedy otrzymaliśmy zezwolenie ówczesnego Ministerstwa Oświaty na organizowanie i prowadzenie własnych zasadniczych szkół zawodowych. Jednak dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaistniała podstawa prawna, w postaci ustawy o systemie oświaty, do prowadzenia przez stowarzyszenia ZDZ innych typów szkół, w tym kończących się maturą. Związek ZDZ jest jedyną organizacją pozarządową, która może pochwalić się tradycją prowadzenia szkół już ponad 50 lat. ZDZ prowadzą wszystkie typy szkół określone w ustawie o systemie oświaty. Ponad 90% z nich posiada uprawnienia szkół publicznych, 8% to szkoły publiczne i 2% to szkoły niepubliczne.
Szkoły ZDZ oferują możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego i zawodowego. W szkołach kształcących w zawodzie dominuje kształcenie techników informatyków, usług kosmetycznych i fryzjerskich, techników bhp, techników farmaceutów, masażystów, techników hotelarstwa i obsługi ruchu turystycznego oraz geodetów, a także kształcenie w zawodach gastronomicznych, budowlanych i mechanicznych.
W zasadniczych szkołach zawodowych od lat największym zainteresowaniem cieszy się nauka w zawodzie fryzjera, kucharza, elektryka i elektromechanika.
ZDZ oferują ponadto uczniom możliwość zdobycia w formach kursowych dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, które gwarantują absolwentom większą mobilność na rynku pracy (spawalnictwo, wizaż, obsługa użytkowych programów komputerowych, prawo jazdy kat. B) oraz doradztwo zawodowe w planowaniu rozwoju zawodowego, uwzględniającego drogi kształcenia na różnych szczeblach edukacji.
Wiele szkół ZDZ realizuje projekty w ramach różnych programów unijnych, w wyniku których uczniowie wyjeżdżają na praktyki do partnerskich szkół w krajach Unii oraz wspólnie realizują przedsięwzięcia pozwalające doskonalić znajomość języków obcych.
Formy organizacyjne naszych szkół są w pełni dostosowane do wymogów wolnego rynku oświatowego. Można więc w systemie Zakładów Doskonalenia Zawodowego zdobywać całkowicie nieodpłatnie wykształcenie w szkole publicznej. W szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej nauka finansowana jest z budżetu i z czesnego opłacanego przez uczącego się. Można też wybrać jedną ze szkół niepublicznych, finansowanych w całości z czesnego. Dla osób szczególnie zainteresowanych nauką w ZDZ, a posiadających ograniczone środki finansowe, stosujemy szereg ulg i umorzeń. Nie należą do rzadkości szkoły niepubliczne, które w ogóle zaniechały pobierania opłat za naukę.