Szkoły

Początki kształcenia szkolnego w Związku ZDZ sięgają 1959 r., kiedy to otrzymaliśmy zezwolenie ówczesnego Ministerstwa Oświaty na organizowanie i prowadzenie własnych zasadniczych szkół zawodowych. Jednak dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaistniała podstawa prawna, w postaci ustawy o systemie oświaty, do prowadzenia przez stowarzyszenia ZDZ innych typów szkół, w tym tych kończących się maturą. Związek ZDZ jest jedyną organizacją pozarządową, która może pochwalić się tradycją prowadzenia szkół już ponad 60 lat. ZDZ prowadzą wszystkie typy szkół określone w ustawie o systemie oświaty. Ponad 90% z nich posiada uprawnienia szkół publicznych.

14

Szkoły ZDZ oferują możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego i zawodowego. W szkołach kształcących w zawodzie dominuje kształcenie techników logistyków, techników informatyków, usług kosmetycznych i fryzjerskich, techników bhp i techników rachunkowości, a także kształcenie w zawodach gastronomicznych, budowlanych i mechanicznych.

Oferta szkół poszerzana jest stale o nowe kierunki kształcenia, takie jak: technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik portów i terminali, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik przemysłu mody, technik realizacji dźwięku czy terapeuta zajęciowy.

22

Obecnie szkoły ZDZ są mobilnymi placówkami edukacyjnymi, szybko reagującymi na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Szeroka oferta różnorodnych kierunków kształcenia dla młodzieży i dorosłych, rozbudowana i dobrze wyposażona baza dydaktyczna na terenie całego kraju, kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach, otwarta na innowacje pedagogiczne, współpraca z pracodawcami oraz partnerami zagranicznymi to zalety, które stale umacniają markę ZDZ.

ZDZ oferują uczniom także możliwość zdobycia w formach kursowych dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, które gwarantują absolwentom większą mobilność na rynku pracy (spawalnictwo, wizaż, obsługa użytkowych programów komputerowych, prawo jazdy kat. B) oraz doradztwo zawodowe w planowaniu rozwoju zawodowego, uwzględniające drogi kształcenia na różnych szczeblach edukacji.

Wiele szkół ZDZ realizuje projekty w ramach różnych programów unijnych, w wyniku których uczniowie wyjeżdżają na praktyki do partnerskich szkół w krajach UE oraz wspólnie realizują przedsięwzięcia pozwalające doskonalić znajomość języków obcych.

9

Formy organizacyjne naszych szkół są w pełni dostosowane do wymogów wolnego rynku oświatowego. Można więc w systemie Zakładów Doskonalenia Zawodowego zdobywać całkowicie nieodpłatnie wykształcenie w szkole publicznej. W szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej nauka finansowana jest z budżetu i z czesnego opłacanego przez uczącego się. Dla osób szczególnie zainteresowanych nauką w ZDZ, a posiadających ograniczone środki finansowe, stosujemy szereg ulg i umorzeń. Nie należą do rzadkości szkoły, które w ogóle zaniechały pobierania opłat za naukę.