Posiedzenie Krajowej Rady ZZDZ

W dniu 16 maja 2024 roku w siedzibie ZDZ w Katowicach odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Krajowej Rady Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, w którym udział wzięli przedstawiciele ZDZ z całego kraju.

Obradom przewodniczył Pan Jacek Kwiatkowski – Przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ, Prezes Zarządu ZDZ w Katowicach.

Krajowa Rada ZZDZ obradowała nad materiałami sprawozdawczymi: Sprawozdaniem z działalności Związku ZDZ i Sprawozdaniem finansowym Związku ZDZ za rok 2023. Po wysłuchaniu przemówień Prezesa Zarządu Związku ZDZ Pana Rafała Góreckiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Andrzeja Piłata oraz dyskusji podsumowanej wystąpieniem Pana Jacka Kwiatkowskiego, Rada zatwierdziła oba sprawozdania i udzieliła absolutorium Zarządowi Głównemu Związku ZDZ.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ – Pan Jacek Kwiatkowski, przeszedł do omówienia Uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Związku ZDZ, będących odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania prawne i gospodarcze oraz umożliwiających usprawnienie i rozszerzenie działalności Związku ZDZ. Prace nad Statutem będą nadal kontynuowane.

Następnie Krajowa Rada ZZDZ przegłosowała uchwałę dotyczącą skreślenia ZDZ w Łomży z listy członków Związku ZDZ, wynikającą z likwidacji tej jednostki. Wobec tego liczba ZDZ stowarzyszonych w Związku ZDZ zmniejszyła się z 22 do 21.

Wydarzenie było również okazją do zaprezentowania członkom Krajowej Rady nowej jednostki systemu edukacji – Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych „SkyPort”, będącego przykładem szans, jakie wykorzystuje w swojej działalności ZDZ w Katowicach.

Serdecznie dziękujemy ZDZ w Katowicach za udostępnienie fotorelacji z wydarzenia.

154145,r,1280,720,1 (1)154132,r,1280,720,1154135,r,1280,720,1154136,r,1280,720,1154146,r,1280,720,1