CKK

ckk
Centrum Kształcenia Kadr (CKK) Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego jest wyspecjalizowaną placówką oświatową ZZDZ. Centrum organizuje kursy służące podnoszeniu kwalifikacji i aktualizacji wiedzy kadry pracowników ZDZ. W ten sposób Centrum realizuje ideę „uczącej się organizacji”.
Uczestnikami naszych przedsięwzięć edukacyjnych są pracownicy ZDZ – etatowi i nieetatowi – wszystkich szczebli: prezesi i członkowie zarządów, kadra organizatorów kształcenia, pracownicy działów księgowo-kadrowych, specjaliści, nauczyciele i wykładowcy.
Nasze atuty
Od chwili powołania w 1998 r. CKK przeszkoliło ponad 1500 osób. Specyfiką Centrum jest ścisłe podporządkowanie treści, formy i czasu przedsięwzięć edukacyjnych potrzebom naszych słuchaczy. Każdy kurs ma niepowtarzalny charakter i prowadzony jest według indywidualnego programu uwzględniającego aktualny stan prawny danego obszaru wiedzy. W razie potrzeby, Centrum może też sięgać do liczącej ponad 1200 pozycji bazy danych autorskich programów nauczania kursowego stanowiącej dorobek Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
Prowadzenie zajęć powierzamy najwyższej klasy specjalistom, przedstawicielom administracji państwowej szczebla centralnego, instytutów naukowo-badawczych, sprawdzonym trenerom. Absolwenci naszych szkoleń otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Centrum Kształcenia Kadr ZZDZ jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod nr. 120/K/98 [1], posiada Certyfikat Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego.
Czego uczymy
Tematyka oferowanych kursów obejmuje szerokie spektrum zagadnień – od najnowszych rozwiązań prawnych, poprzez zagadnienia dotyczące organizacji i zarządzania, finansów, prawa pracy, zarządzania projektami, korzystania ze środków unijnych, systemów zarządzania jakością, aż do tzw. szkoleń „miękkich”.
Przykładowa tematyka zrealizowanych kursów i szkoleń, to:
» Aplikowanie o środki z funduszy unijnych w praktyce (warsztaty)
» Bezpieczeństwo sieci komputerowych
» Szkolenie specjalistów i audytorów systemów zapewnienia jakości
» Prawo oświatowe – zmiany i stosowanie
» Marketing w firmie szkoleniowej
» Transport towarów niebezpiecznych (ADR) – szkolenia dla wykładowców i organizatorów kursów
» Projektowanie, realizacja i ewaluacja modułowych programów szkolenia zawodowego
» Zmiany w ustawodawstwie finansowym
» Bezpieczeństwo i higiena pracy
Powyższe przykłady świadczą o zakresie naszych możliwości i otwartości na potrzeby ZDZ, a także gotowości do zorganizowania kursu o dowolnej problematyce. Stosowane formy prowadzenia zajęć to: wykład wspomagany multimediami, sesja pytań i odpowiedzi, ćwiczenia praktyczne, konsultacje indywidualne.
Gdzie uczymy
Centrum dysponuje salą wykładową na ok. 40 miejsc, wyposażoną w podstawowy sprzęt techno-dydaktyczny, podłączenie do Internetu i klimatyzację. Atrakcyjne położenie w obrębie warszawskiej Starówki, łatwość dojazdu środkami komunikacji publicznej, bliskość hoteli – to dodatkowe walory zachęcające do skorzystania z naszej oferty.
Możliwe jest także przeprowadzenie zajęć w siedzibie wybranego  ZDZ, lub w formie zdalnej.