Misja

Andrzej Piłat
Prezes Zarządu Głównego
Związku ZDZ
„Siecią publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek obejmujemy obszar całej Polski,docierając ze swoją ofertą edukacyjną do obywateli w każdym wieku. Mobilność edukacyjna Związku ZDZ, wyrażająca się ofertą edukacyjną kształcenia w różnych typach szkół oraz kursów w kilkuset zawodach i specjalnosciach, to efekt współpracy z wieloma Ministerstwami, urzędami koordynującymi działalność różnych branż i obszarów gospodarki, instytutami naukowymi oraz związkami pracodawców.”

 


 

Charakterystyka Związku ZDZ

ZZDZ to stowarzyszenie oświatowe działające w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach. Jako organizacja pozarządowa, posiadająca osobowość prawną, może wypracowywać zysk – musi on być jednak przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

Dla swoich członków Związek pełni funkcję koordynującą i inspirującą. Reprezentuje także ich interesy wobec centralnych organów władzy, administracji państwowej oraz innych instytucji.

Za cel stawiamy sobie przedstawienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej pozwalającej kształcić się przez całe życie.

Wyróżnia nas ścisła współpraca z pracodawcami i urzędami wiodącymi w różnych obszarach gospodarki wyznaczających kierunki zmian w przygotowaniu zawodowym kandydatów do pracy, aktywizacji osób bezrobotnych oraz doskonaleniu zawodowym pracujących. Gwarancją efektywności działań edukacyjnych jest zapewnianie wsparcia doradztwem zawodowym.

Jakość naszej działalności potwierdzają liczne akredytacje branżowe i kuratorów oświaty, certyfikaty i upoważnienia oraz monitoring jakości procesu kształcenia prowadzony przez uznane w Polsce i w Unii Europejskiej instytucje.