Misja

Andrzej Piłat
Prezes Zarządu Głównego
Związku ZDZ

„Siecią publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek obejmujemy obszar całej Polski,docierając ze swoją ofertą edukacyjną do obywateli w każdym wieku. Mobilność edukacyjna Związku ZDZ, wyrażająca się ofertą edukacyjną kształcenia w różnych typach szkół oraz kursów w kilkuset zawodach i specjalnosciach, to efekt współpracy z wieloma Ministerstwami, urzędami koordynującymi działalność różnych branż i obszarów gospodarki, instytutami naukowymi oraz związkami pracodawców.”

 


 

Charakterystyka Związku ZDZ

ZZDZ to stowarzyszenie oświatowe działające w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach. Jako organizacja pozarządowa, posiadająca osobowość prawną, może wypracowywać zysk – musi on być jednak przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

Dla swoich członków Związek pełni funkcję koordynującą i inspirującą. Reprezentuje także ich interesy wobec centralnych organów władzy, administracji państwowej oraz innych instytucji.

 

Naszą misją jest kreatywność i otwartość na potrzeby edukacyjne zarówno społeczeństwa jak i gospodarki.
Za cel stawiamy sobie przedstawienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej pozwalającej kształcić się przez całe życie.

 

Wyróżnia nas ścisła współpraca z pracodawcami i urzędami wiodącymi w różnych obszarach gospodarki wyznaczających kierunki zmian w przygotowaniu zawodowym kandydatów do pracy, aktywizacji osób bezrobotnych oraz doskonaleniu zawodowym pracujących. Gwarancją efektywności działań edukacyjnych jest zapewnianie wsparcia zainteresowanych doradztwem zawodowym.

Jakość naszej działalności potwierdzają liczne akredytacje branżowe i kuratorów oświaty, certyfikaty i upoważnienia oraz monitoring jakości procesu kształcenia przez uznane w Polsce i w Unii Europejskiej instytucje.