Baza ZDZ

(dane na rok szkolny 2023/2024)
 
Związek ZDZ obecnie zrzesza 22 Zakłady, które siecią swoich placówek oświatowych obejmują obszar całego kraju, prowadząc:

1 Szkołę Wyższą
234  Szkoły:
     61   Liceów Ogólnokształcących
     24  Policealne Szkoły Zawodowe
     59  Techników
     57  Branżowych Szkół I Stopnia

     21   Branżowych Szkół II Stopnia
       9  Szkół Podstawowych
       3  Szkoły Artystyczne

179  Placówek Kształcenia Ustawicznego
30  Warsztatów szkoleniowych
450  Pracowni specjalistycznych


 Bank własnych programów nauczania
 
Dla prowadzonej działalności w formach kursowych ZZDZ dysponuje bankiem własnych programów nauczania, liczącym ponad 1200 opracowań. Posiada on dynamiczną strukturę, ponieważ, w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, stale przygotowywane są nowe programy, a istniejące są na bieżąco aktualizowane.
 
Zakres tematyczny programów pozwala zarówno przygotować do wykonywania podstawowych prac w zawodzie, jak i do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych przed komisjami państwowymi.
 
Ich autorami są najlepsi specjaliści i doświadczeni dydaktycy.

Wszystkie Zakłady Doskonalenia Zawodowego, stowarzyszone w Związku ZDZ,  są uprawnione do korzystania z programów nauczania kursowego wydawanych przez Zarząd Główny Związku ZDZ.


Nakłady inwestycyjne w Związku ZDZ

Placówki kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego ZDZ, podobnie jak szkoły, najczęściej mieszczą się we własnej bazie dydaktycznej. Pozwala to na organizowanie pracowni specjalistycznych dla najpopularniejszych kierunków kształcenia, a tym samym zapewnienie realizacji zasady wiązania teorii z praktyką. Warto wyróżnić w tym miejscu nowoczesne pracownie gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne, elektryczno-elektroniczne, bhp, przewozu towarów niebezpiecznych i spawalnicze.

Nakłady inwestycyjne w Związku ZDZ podzielić można na:

Nakłady na środki trwałe – budynki i budowle, maszyny i urządzenia techniczne, wyposażenie, narzędzia i przyrządy i inne inwestycje

Nakłady na działalność innowacyjnąprace badawcze i rozwojowe, zakup gotowej technologii (prawa, dokumentacje itp.), koszty zakupu oprogramowanie i adaptacji, szkolenie personelu i szkolenia wewnętrzne związane z nowymi technikami, opracowywanie procedur, przystosowanie oferty do wymogów różnych rynków, reklama itp.