Baza

Baza
(dane na rok szkolny 2016/2017)

 
ZZDZ obecnie zrzesza 22 Zakłady, które siecią swoich placówek oświatowych obejmują obszar całego kraju, prowadząc:
 • 1 Uczelnia wyższa
 • 335 Szkół: 
  • 111  Liceów Ogólnokształcących
  • 62  Policealnych Szkół Zawodowych
  • 63  Techników
  • 52  Zasadniczych Szkół Zawodowych
  • 43  Szkoły Podstawowe i Gimnazja
  •   4  Szkoły Artystyczne
 • 258 Placówek Kształcenia Ustawicznego
 • 36 Warsztatów szkoleniowych
 • 416 Pracowni specjalistycznych 

 Bank własnych programów nauczania
 
Dla prowadzonej działalności w formach kursowych ZZDZ dysponuje bankiem własnych programów nauczania, liczącym ponad 1200 opracowań. Posiada on dynamiczną strukturę, ponieważ, w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, stale przygotowywane są nowe programy, a istniejące są na bieżąco aktualizowane.
 
Zakres tematyczny programów pozwala zarówno przygotować do wykonywania podstawowych prac w zawodzie, jak i do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych przed komisjami państwowymi.
 
Ich autorami są najlepsi specjaliści i doświadczeni dydaktycy.
Wszystkie Zakłady Doskonalenia Zawodowego, stowarzyszone w Związku ZDZ,  są uprawnione do korzystania z programów nauczania kursowego wydawanych przez Zarząd Główny Związku ZDZ.

Nakłady inwestycyjne w Związku ZDZ
Placówki kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego ZDZ, podobnie jak szkoły, najczęściej mieszczą się we własnej bazie dydaktycznej. Pozwala to na organizowanie pracowni specjalistycznych dla najpopularniejszych kierunków kształcenia, a tym samym zapewnienie realizacji zasady wiązania teorii z praktyką. Warto wyróżnić w tym miejscu nowoczesne pracownie gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne, elektryczno-elektroniczne, bhp, przewozu towarów niebezpiecznych i spawalnicze.
Nakłady inwestycyjne w Związku ZDZ podzielić można na:
Nakłady na środki trwałe – budynki i budowle, maszyny i urządzenia techniczne, wyposażenie, narzędzia i przyrządy i inne inwestycje
Nakłady na działalność innowacyjnąprace badawcze i rozwojowe, zakup gotowej technologii (prawa, dokumentacje itp.), koszty zakupu oprogramowanie i adaptacji, szkolenie personelu i szkolenia wewnątrz zakładowe związane z nowymi technikami, opracowywanie procedur, przystosowanie oferty do wymogów różnych rynków, reklama itp.