Seminarium oświatowe Związku ZDZ

W dniach 25-26 stycznia br. w siedzibie Związku ZDZ w Warszawie odbyło się seminarium dla osób kierujących Pionami Oświaty w Zakładach Doskonalenia Zawodowego pt. „Wyzwania dla edukacji wobec zmian na rynku pracy. Wymiana dobrych praktyk w ramach sieci ZDZ”, zorganizowane przez Centrum Kształcenia Kadr. W wydarzeniu udział wzięli liczni przedstawiciele ZDZ z całej Polski. Pierwszego dnia szkolenia paneliści omówili takie zagadnienia jak:

  1. „Wspieranie kształcenia ustawicznego w projekcie ustawy o aktywności zawodowej” – Agnieszka Majcher-TeleonGłówny specjalista Wydział Kształcenia Ustawicznego Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
  2. „Rozwój umiejętności – wsparcie z funduszy europejskich” – Anna Nikowska  – Główny specjalista Wydział Edukacji i Zdrowia w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy I Polityki Regionalnej
  3. „Innowacyjna dydaktyka w szkoleniu zawodowym – Technologia cyfrowa rozszerzonej rzeczywistości w kształceniu zawodowym” – prof. Krzysztof Santarek – Politechnika Warszawska
  4. Prezentacja działalności edukacyjnej ZDZ w  Katowicach – wymiana doświadczeń, dyskusja – Marcin JakubowskiWiceprezes ZDZ w Katowicach

 

Na drugi dzień przewidziano wystąpienia:

  1. Prezentacja działalności edukacyjnej ZDZ w  Kielcach – wymiana doświadczeń, dyskusjaMałgorzata Berbeś-Piórkowska – Dyrektor wydziału działalności statutowej i nadzoru Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  2. System ekranów informacyjno-edukacyjnych. Wirtualna Gazetka Szkolna” – Daniel Ogonowski – Prezes Grupy Rewers

 

Centrum Kształcenia Kadr (CKK) Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego jest wyspecjalizowaną placówką oświatową ZZDZ. Centrum organizuje kursy służące podnoszeniu kwalifikacji i aktualizacji wiedzy kadry pracowników ZDZ. W ten sposób Centrum realizuje ideę „uczącej się organizacji”.

Uczestnikami naszych przedsięwzięć edukacyjnych są pracownicy ZDZ – etatowi i nieetatowi – wszystkich szczebli: prezesi i członkowie zarządów, kadra organizatorów kształcenia, specjaliści, pracownicy działów księgowo-kadrowych.

 

ckk.