Sprawozdawczo-Wyborcze Posiedzenie Krajowej Rady Związku ZDZ w Krakowie

25 maja 2023 roku. w Krakowie w Hotelu „Krowodrza”, którego organem prowadzącym jest ZDZ w Krakowie odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Krajowej Rady Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Posiedzenie podzielone było na 2 wyodrębnione merytorycznie części:

Sprawozdawczą – w której Rada obradowała nad materiałami sprawozdawczymi Związku ZDZ za rok 2022 oraz za kadencję lat 2019-2022.
Wyborczą – w której delegaci wybierali nowe Władze Związku ZDZ na kadencję lat 2023-2026.

Obradom przewodniczył Pan Jacek Kwiatkowski – Przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ.

20230525_122606

Przewodniczący Krajowej Rady ZZDZ – Pan Jacek Kwiatkowski wraz z Wiceprzewodniczącym – Panem Jerzym Wątrobą oraz Prezesem Zarządu Głównego Związku ZDZ Panem Andrzejem Piłatem oficjalnie podziękowali:

– Panu Robertowi Lenartowi,

byłemu Prezesowi ZDZ w Warszawie,  za długoletnią pracę na rzecz ZDZ oraz całego Związku ZDZ.  Zgodnie z tradycją Zarządu Głównego Związku ZDZ oprócz listu gratulacyjnego Prezes Robert Lenart został uhonorowany także okolicznościowym zegarkiem z pamiątkowym grawerem.

20230525_120746

W dalszej kolejności Rada obradowała nad przedłożonymi materiałami sprawozdawczymi, a po wysłuchaniu przemówień Prezesa Andrzeja Piłata oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Pani Aliny Lewickiej (Prezes ZDZ w Płocku) i po dyskusji podsumowanej wystąpieniem Pana Jacka Kwiatkowskiego, zatwierdziła przedłożone materiały i udzieliła absolutorium Zarządowi Głównemu Związku ZDZ.

20230525_130707

Na zakończenie tej części obrad  Pan Jacek Kwiatkowski wraz z Panami Jerzym Wątrobą i Andrzejem Piłatem podziękowali za pracę na rzecz Związku ZDZ przedstawicielom Zakładów Doskonalenia Zawodowego, których praca we Władzach Związku ZDZ zakończyła się z końcem kadencji 2019-2022:

– Pani Alinie Lewickiej (ZDZ w Płocku) – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Związku ZDZ
– Panu Robertowi Lenartowi (ZDZ w Warszawie) – Wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku ZDZ
– Panu Zbigniewowi Staszakowi (WZDZ w Gorzowie Wlkp.) – Członkowi Zarządu Głównego Związku ZDZ
– Panu Cezaremu Krawczyńskiemu (W-M ZDZ w Olsztynie) – Członkowi Zarządu Głównego Związku ZDZ

Przedstawieni działacze otrzymali podziękowania, listy gratulacyjne oraz oklaski uznania ze strony członków Krajowej Rady Związku ZDZ.

20230525_135516

W dalszej kolejności Przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ – Pan Jacek Kwiatkowski, wraz z Wiceprzewodniczącym Panem Jerzym Wątrobą oraz Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku ZDZ – Panem Zdzisławem Wilczko (Prezesem ZDZ w Białymstoku) w imieniu całej Krajowej Rady Związku ZDZ serdecznie podziękowali ustępującemu ze stanowiska Prezesa Zarządu Głównego Związku ZDZ – Panu Andrzejowi Piłatowi za długoletnią współpracę, złożyli wyrazy uznania za Jego działalność na rzecz Związku ZDZ, gratulując osiągnięć oraz przypominając zebranym wybrane szczegóły kariery zawodowej Prezesa Andrzeja Piłata, które były przełomowe dla całego Związku ZDZ. Z okazji zakończenia pracy zawodowej Przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ wręczył list gratulacyjny, wyrażając w imieniu wszystkich zebranych wdzięczność i gratulując wieloletniej, naznaczonej sukcesami pracy zawodowej.

Następnie Pan Jacek Kwiatkowski przedstawił treść Uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Prezesa”. Uchwała została entuzjastycznie przyjęta przez zebranych, a Prezes Andrzej Piłat nie krył swojego zaskoczenia. Było to znaczące wydarzenie w skali całego Związku ZDZ, gdyż po raz pierwszy przyznano ten tytuł w blisko 80. letniej historii funkcjonowania naszej organizacji. Pan Jacek Kwiatkowski wręczył ustępującemu Prezesowi Andrzejowi Piłatowi, specjalnie przygotowany drewniany dyplom, zawierający grawer potwierdzający fakt nadania tego zaszczytnego tytułu.

20230525_140308 20230525_142209

Na zakończenie pierwszej części obrad Przewodniczący podziękował wszystkim członkom Władz Związku ZDZ za dotychczasową pracę na rzecz marki ZDZ i pogratulował członkom ustępującego Zarządu uzyskania absolutorium.

Przewodniczący Pan Jacek Kwiatkowski zaprosił do prezydium Pana Andrzeja Piłata, gdzie Pan Zdzisław Wilczko – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku ZDZ przekazał tradycyjnie okolicznościowy zegarek – jako dowód uznania i podziękowanie za długoletnią pracę na stanowisku Prezesa ZG ZZDZ.

Następnie Rada przeszła do realizacji drugiej, wyborczej części przyjętego scenariusza posiedzenia.

20230525_145434

Przewodniczącym tej części obrad wybrano Pana Zdzisława Wilczko (ZDZ w Białymstoku), a Wiceprzewodniczącym – Pana Krzysztofa Osińskiego (WZDZ w Szczecinie).

Krajowa Rada Związku ZDZ procedowała, pod nadzorem Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej, proces wyborów do Władz Związku ZDZ w kadencji 2023-2026. W głosowaniu jawnym jednogłośnie Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Związku ZDZ na kolejną kadencję lat 2023-2026 wybrano:

Przewodniczącym Krajowej Rady Związku ZDZ – Pana Jacka Kwiatkowskiego (ZDZ w Katowicach)
Wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Związku ZDZ – Pana Jerzego Wątrobę (ZDZ w Kielcach)

Również w głosowaniu jawnym Krajowa Rada zdecydowała o wyborze:

–  Pana Rafała Góreckiego – na funkcję Prezesa Zarządu Głównego Związku ZDZ

20230525_151248

Obecni delegaci głosowali również nad kandydaturami członków Komisji Rewizyjnej Związku ZDZ oraz składem członków Zarządu Głównego Związku ZDZ.

W głosowaniu jawnym wybrano skład Komisji Rewizyjnej ZZDZ:

Przewodniczący (po ukonstytuowaniu się organu):

– Andrzej Piłat (ZDZ Warszawa)

Członkowie:

– Barbara Zarakowska (WZDZ Gorzów Wlkp.)
– Krzysztof Osiński (WZDZ Szczecin)
– Zenon Dziołak (ZDZ Warszawa)
– Tomasz Janicki (ZDZ Toruń)

Również w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrano skład Zarządu Głównego Związku ZDZ:

Wiceprezesi (po ukonstytuowaniu się organu):

– Zdzisław Wilczko (ZDZ Białystok)
– Krzysztof Łuka (ZDZ Warszawa)

Członkowie:

– Katarzyna Grabowiecka (ZDZ Łódź)
– Dariusz Wątroba (ZDZ Kielce)
– Paweł Duzdowski (BZDZ Bydgoszcz)
– Piotr Chudy (ZDZ Kraków)
– Marcin Jakubowski (ZDZ Katowice)
– Paweł Kołakowski (ZDZ Poznań)
– Radosław Szutowicz (W-M ZDZ Olsztyn)

Po ogłoszeniu wyników Wyborów do Władz Związku ZDZ na kadencję 2023-2026, przewodnictwo nad obradami przejął ponownie wybrany Przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ – Pan Jacek Kwiatkowski, który po wyrażeniu słów uznania dla nowo wybranych Władz Związku ZDZ, poprowadził dalszą część obrad – realizując przyjęty harmonogram posiedzenia.

Członkowie Krajowej Rady Związku ZDZ na drodze głosowania jawnego przyjęli strategiczny dokument – „Kierunki działania Związku ZDZ na kadencję 2023-2026” wraz z poprawkami zgłoszonymi w dyskusji, a następnie pozytywnie zaopiniowali wniosek Prezesa Zarządu Głównego Związku ZDZ – Pana Rafała Góreckiego w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Posiedzenie zakończyło się oficjalnym bankietem wieczornym, mającym na celu uhonorowanie przechodzącego na emeryturę Prezesa Honorowego – Pana Andrzeja Piłata.

20230525_181150

(Pełny, osobowy skład wszystkich Władz Związku ZDZ na kadencję lat 2023-2026 – tj. Krajowej Rady Związku ZDZ, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego, podany jest w zakładce Związek ZDZ / Władze).